سنگ کاری غرقه - کرسی

ساخت وبلاگ
چکیده : سنگ کاری غرقه: در ساختمان زمانیکه تهداب ها کندن کاری می گردد، این گونه سنگ کاری بدون کاربرد شاقوق و ... با عنوان : سنگ کاری غرقه - کرسی بخوانید :

سنگ کاری غرقه: در ساختمان زمانیکه تهداب ها کندن کاری می گردد، این گونه سنگ کاری بدون کاربرد شاقوق و رجه ساخته می شود، بیشتر در سنگ کاری غرقه بافت سنگ مراعات گردیده و کوشش می شود تا خالیگاه در دربین آن نماند. طاقت کار در سنگ کاری غرقه این گونه سنجش و برآورد می گردد.

شماره

نوع فعالیت

واحد اندازه گیری

مقدار کار

کارگر ماهر

کارگر غیر ماهر

1

سنگ کاری خشکه در تهداب تا یک متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.30 MD/m³

0.25  MD/m³

2

سنگ کاری در تهداب بيشتر از یک متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.40 MD/m³

0.50 MD/m³

سنگ کاری کرسی: این سنگ کاری از سطح زمین به بالا کار می گردد که برای برجسته ساختن و منظم ساختن آن از چوب گز، رجه و شاقول کار گرفته می شود. بافت سنگ، محل هنگاف کاری و نورم آن بنابر بلندی آن از هم تفاوت دارد. برای اگاهی بیشتر از جدول طاقت کار در برآورد و سنجش درست کار گرفته می شود.

شماره

نوع فعالیت

واحد اندازه گیری

مقدار کار

کارگر ماهر

کارگر غیر ماهر *

1

سنگ کاری خشکه در کرسی

متر مکعب

1 مترمکعب

0.35 MD/m³

1.10 MD/m³

2

سنگ کاری با مصالحه در کرسی

رر

1 مترمکعب

0.50 MD/m³

1.20 MD/m³

3

سنگ کاری با مصالحه در کرسی  تا بلندی بيشتر از یک متر

رر

1 مترمکعب

0.62 MD/m³

1.20 MD/m³

4

سنگ کاری پايه های چهار رخ

رر

1 مترمکعب

0.62 MD/m³

1.16 MD/m³

5

سنگ کاری با مصاله در ديوار های كه بيشتر از دو متر عرض دارند.

رر

1 مترمکعب

0.40 MD/m³

1.20 MD/m³

 

یادداشت: مصالحه که در سنگ کاری استفاده می شود نباید از 35 فیصد حجم سنگ زیاد شود، در سنجش و برآورد سنگ کاری حجم مصالحه از حجم سنگ کاری تفریق نمی گردد، چون در هنگام سنگ کاری از اثر چکش زدن به سنگ ضایعات گزاف را متقبل می گردد. در نیروی کاری تفاوت رخ میدهد چون به هر اندازه که ارتفاع سنگ کاری بلند برود به همان اندازه نورم کارگر ماهر بلند سنجش می گردد، که بنابر نورم طاقت کار 0.062 MD/m³   بوده همچنان تفاوت کارگر غیر ماهر آن 0.125 MD/m³   می باشد.

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 20 مهر 1395 ساعت: 15:10