پرسش های برآورد

ساخت وبلاگ
چکیده : سوال    - 1- دیزاین را تعریف نمائید؟جواب- دیزاین عبارت از پروسه است که از اثر قوه ھای داخلی ابعاد نھ... با عنوان : پرسش های برآورد بخوانید :

سوال    - 1- دیزاین را تعریف نمائید؟

جواب- دیزاین عبارت از پروسه است که از اثر قوه ھای داخلی ابعاد نھائی و مواد به  وجود میآید.

 

سوال  - 2- آھن کانکریت را تعریف نمائید؟

جواب- آھن کانکریت عبارت از ماده ساختمانی میباشد که از دو مواد ساختمانی دیگر( آھن و کانکریت)  ترکیب شده است.

 

سوال  - 3- برای دیزاین آھن کانکریت چند نوع میتود وجود دارد. ھر کدام آن را نام ببرید؟

جواب- برای دیزاین آھن کانکریت سه نوع میتود وجود دارد که قرار ذیل است

 

سوال  - 4- سلب را تعریف و به چند نوع است ھر کدام آن را نام ببرید؟

جواب- سلب عبارت از عنصر ساختمانی میباشد که زخامت آن نسبت به طول و عرض آن چندین مرتبه کوچک میباشد. و

سلب ھا به صورت عموم به چھار نوع است:

One-way slab

Tow way slab

Flat slab (beam less)

Waffle slab

 

سوال   - 5- نظر به کود  ACI برای بارھای مرده و زنده چه مقدار ضریب ھای اضافه باری درنظر گرفته میشود.

Wu=1.4DL, Wu=1.7LL, Wu=1.2DL+1.6LL –

 

سوال - 6- برای عناصر ساختمانی سیخ بندی واقعی و اقتصادی از کدام رابطھ استفاده میشود تشریح نمائید؟

جواب- برای عناصر ساختمانی سیخ بندی واقعی و اقتصادی از رابطھ ذیل استفاده میشود:

 

𝜌min < 𝜌ac ≤ 𝜌max

 -𝜌ac سیخ بندی واقعی و اقتصادی

-𝜌min نسبت سیخ بندی اصغری

– 𝜌max  نسبت سیخ بندی اعظمی

 

سوال  - 8- در یک گادر آھن کانکریتی سیخ ھای فولادی به  نام  (Skin Reinforcement) به کدام منظور و به کدام اندازه در نظرگرفته میشود؟

جواب- زمانیکه ارتفاع گادر از 36 in بیشتر شود سیخ ھای فولادی به  نام ( skin rein force mint) در ھردو کنار عمودی گادر بخاطر دفع مومینت چرخشی و درزھا درنظر گرفته میشود. و ھمچنان مساحت سیخ ھای مربوطھ از نصف

مساحت سیخ ھای محاسبوی بیشتر نمیباشد.

 

سوال -  9- در سیخ ھای فولادی تغیر شکل نسبی از کدام رابطه  به  دست میاید؟

جواب- در سیخ ھای فولادی تغیر شکل نسبی از رابطه ذیل بدست میاید:

 

سوال  - 10 - مقاومت مومینت یک مقطع را دریافت نمائید کھ مارک کانکریت 3000 psi و مارک سیخ ھای فولادی 40000 psi باشد ؟

جواب- مقاومت مومینت مقطع مربوطه طور ذیل میباشد.

Rn= 753.5psi

 

سوال   - 11 - اگر در محاسبه سلب ھای  (one way) مقاومت کششی سیخ ھای فولادی 60.000 psi باشد. پس قیمت (𝜌min) در محاسبه چند درنظر گرفته  میشود ؟

جواب- اگر مقاومت کششی سیخ ھای فولادی  60000  psi باشد، قیمت 𝜌min=0.0018   درنظر گرفتھ میشود.

 

سوال  - 12 - نظر به کدام فکتورھا گادرھا دوگانه سیخ بندی میگردد؟

جواب- گادر ھا نظر بھ فکتور ھای زیر سیخ بندی میگردد.

1.  زمان که مھندس مقطع گادر را تعین نماید.

    2. زمان که  بالای گادر ھا مومینت متناوب واقع شود.

 

سوال -  13 - مارک کانکریت را تعریف و M 300 را تشریح کنید؟

جواب- مارک کانکریت عبارت از مقاومت فشاری کانکریت میباشد کھ نظر به شرایط لابراتواری بدست میآید. و مارک M300 عبارت از 300kg/cm2   بوده که نسبت آن ( 1:1:1 ) مبیاشد .

 

سوال  - 14 - در گادرھا قوه امتدادی کششی از کدام رابطه  بدست میآید تشریح کنید؟

جواب- در گادرھا قوه امتدادی کششی از رابطه  ذیر بدست میآید.

NT=As*FY=As*𝜌𝑏𝑑

 

سوال  - 15 - تعداد حداقل سیخ گول در یک پایه با مقطع دایروی چند عدد است؟

جواب 6عدد

 

سوال   - 16 - کمترین قطرسیخ طولی که در پایه ھا استفاده میگردد چند ملی است؟

جواب- کمترین قطر سیخ کھ در پایه ھا مورد استفاده قرار میگیرد نباید کمتر از12mm  باشد .

 

سوال   - 17 - در پوشش ھای دایروی چند نوع مومینت را محاسبه نموده. نام ببرید؟

جواب- دو نوع مومینت را محاسبه مینمائیم.

1. مومینت انحنائی شعائی

2. مومیت انحنائی محیطی

 

سوال   - 18 - به صورت عموم چند نوع پایه ھا وجود دارد؟

جواب- پایه ھا به صورت عموم نظر به اقسام ذیر تقسیم بندی میگردد.

1. اقسام پایه ھا نظر به جابجا ساختن سیخ ھای فولادی.

2. اقسام پایه ھا نظر به ارتفاع آن

3. اقسام پایه ھا نظر به انتقال بارھای آن

4. اقسام پایه ھا نظر به مومینت ھای یک طرفه و دوطرفه.

 

سوال -  20 - تھداب را تعریف نمایید و به  صورت عموم به  چند نوع است؟

جواب- تھداب عبارت از عنصر ساختمانی میباشد. که بارھای ساختمان را به اساس انتقال میدھد و به  دو نوع است

1. تھداب ھای سطحی .                             2. تھداب ھای عمقی .

 

 

سوال   - 21 - مقاومت یک گادر اھن کانکریتی رانظربه Design Data داده شده امتحان کنید؟

D=18in, b=18in, Fc’=5000psi, Fy=60.000psi, n=4#8, Mu=150kip

:D ارتفاع گادر

:b عرض گادر

:Fc مارک کانکریت

:Fy مقاومت کشیشی سیخ ھای فولادی

:n تعداد سیخ ھای فولادی

Mu مومینت انحنایی

جواب-

𝑀𝑛 > 𝑀𝑢 ok

سوال   - 24 - در ساختمان ھا قوی افقی زلزله از کدام رابطه بدست میاید؟

𝐹 = 𝑊 ∗ 𝐶

 

سوال  - 25 - برای دیزاین ذخیره اب ارتفاعی نیاز بھ کودام دیتاھا میباشد؟

جواب- برای دیزاین ذخیره اب ارتفاعی دیتا ھای ذیر مورد نیازمیباشد.

1. مقدار آب

2. ارتفاع ذخیره

3. مقاومت برداشت خاک

4. شرایط اقلیمی منطقه

 

سوال   - 26 - یک پایه غیری مرکزی فشاری رانظر به Design Data داده شده محاسبھ نمایید؟

 

P=100ton, M1=3ton*m, a=b= (30*30) cm, Fc’=3000psi, Fy=40000psi

As=As’=-205.7c𝑚" جواب

 

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت: 13:51