ترسیم پروژه سرک (Highway Project Drawing):

ساخت وبلاگ
چکیده : در یک پروژه شاهراه جدید ترسیمات ذیل اجراء میگردد: 1- پلان یا نقشه کلیدي ( Key map or Plan): این نقشه... با عنوان : ترسیم پروژه سرک (Highway Project Drawing): بخوانید :

در یک پروژه شاهراه جدید ترسیمات ذیل اجراء میگردد: 
1- پلان یا نقشه کلیدي ( Key map or Plan): این نقشه بناهای مهم ، سرک های موجوده و پیشنهادي را نشان میدهد که در پهلوی سرک مطروحه قراردارند و باید با هم وصل گردند . ابعاد و یا سایز این پلان باید (22x20cm) اضافه نباشد ومقیاس این نقشه ها رامیتوان به اساس طول سرک بصورت مناسب ترتیب کرد.

2- نقشه اندکس (Index Map): این پلان نمای توپوگرافی عمومی ساحه را ارایه مینماید , ساختمانهای اعمار شده و طبعی به شکل سمبول نشان داده میشود. ابعاد این پلان باید (32x20cm) باشد. مقیاس آن به اساس مساحت ساحه تعین مگردد.

3- پلان سروې مقدماتي (Prelimanary Survey Plan): این پلان الاینمنت ها و یا مسیر های متعدد و متناوب را ارایه مینماید . درین پلان ، بخش های مهم توپوگرافی، وضع خاک ، شکل های هندسی راباید نشان داد . مقیاس این نقشه باید (10 cm = 1km to 25cm = 1km) باشد.

4- پلان تفصیلی (Detailed Plan): این پلان الاینمنت یا مسیر انتخاب شده به شمول سرحدات آن را نشان میدهد و کانتور لاین ها به انتروال (1m to 2m) متر در اراضي هموار و (3m to 6m) در اراضی تپه زار ترسیم مگیردد. تمام ساختمان های موجود و دیگر اشکال هندسی و طبعی در ساحات موج دار به مقیاس (1/2400) وساحات محدود به مقیاس (1/1200) ترسیم میگردد. سایز دراوینگ این نقشه ها باید تا اندازه های (80x45cm) محدود باشد.

5- مقطع طولی (Longitudinal Section): مقیاس این مقطع ها به اندازه نقشه تفصیلی میباشد . مقیاس های عمودي عموما ده چند مقیاس های افقی ترسیم میگردد. مطقع طولی باید نشان دهنده خط مبداء، سطح موجوده زمین، پروفایل عمودي و موقعیت ساختمان های دریناژ عرضی باشد.

6- مقطع عرضي (Cross Section): مقطع های عرضانی در هر صد متر ترسیم شده و همچنان در تمام نقاطیکه در آن مسیر تغیر میکند. در مناطق صعب العبور و کوهستانی مقطع های عرضانی در مسافات نزدیکتر گرفته میشود. مقطع های عرضانی به مقیاس (1cm =2m-2.5m) عمودی و افقی میباشد، مقطع های عرضانی برای عرض دایمی سرک (Right of Way) تمدید گردیده و نشان دهنده سطح زمین ، سطع متشکله ، عمق کندنکاری و ارتفاع پرکاری میباشد.

7- پلان استملاک زمین ها (Land Acquisition Plans): این پلان از ترسیم های سروې تهیه میشود، این پلان نشان دهنده جزییات دط طول مسیر نهایی میباشد که باید استملاک شده و قیمت های آن به مالیکن آن پرداخته شده باشد. این پلان به مقیاس (1cm = 40 m) یا کمتر از آن ترسیم میشود.

8- دیزاین تفصیلی (Detailed Design): دراوینگ های کار سنگ کاری مانند پلچک ها باید به مقیاس (1cm =1m) ترسیم شود. جزییات سنگ کاری باید بصورت جداگانه تهیه شود. مقطع عرضانی دریا و جویها به مقیاس (1cm =10m) تهیه شود.

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 6 آذر 1396 ساعت: 3:37