پرسش ھای بخش براورد

ساخت وبلاگ
چکیده : سوال - 1- فورمول مساحت دایره را تشریح نماید؟ جواب- فورمول مساحت دایره عبارت است     A=Hd2/4      Aمس... با عنوان : پرسش ھای بخش براورد بخوانید :

سوال - 1- فورمول مساحت دایره را تشریح نماید؟

جواب- فورمول مساحت دایره عبارت است     A=Hd2/4

      Aمساحت دایره

      Dقطر دایره

سوال  - 2- ضایعات پرانھ ریگ جغل دار چند فیصد میباشد؟

جواب:- در یک متر مکعب % 20 میباشد.    

 

سوال  - 3- مساحت جانبی استوانھ ایکه شعاع قاعده آن  ۴ متر و ارتفاع استوانه  ۱۵ متر باشد معلوم نمایید ؟

جواب :  𝐴 = 376. 8𝑚

 

سوال   4- برای 10 متر مربع  ساحه سبز چه مقدار سبزه ضرورت است؟

جواب- برای 𝑚"۱ ساحه سبز یک فوت مربع  1 𝑓𝑡"  سبزه ضرورت میباشد پس برای  10 𝑚"ساحه  سبز 10 𝑓𝑡" ضرورت است

 

سوال   - 5- چه  مقدار مساحت برای پارک ھای منطقه ای در نظر گرفته میشود؟

جواب- برای پارک ھای منطقه ای مساحت پارک  (   -100,000 200,000 ) مترمربع ویا دو برابر پارک ھای ناحیه ای در نظر گرفته میشود.

 

سوال  - 6- برای پارک ھای منطقه ای شعاع نفوذ آن چند میباشد ؟

جواب- برای پارک ھای منطقه  ای شعاع نفوذ آن 4000  متر میباشد .

 

سوال   -7- برای پارک ھای بسیار بزرگ شھری چه مقدار مساحت در نظر گرفته میشود؟

جواب- برای پارک ھای بسیار بزرگ شھری بیشتر از 20 ھکتار میباشد.

 

سوال -   8- برای 8 m3  کانکریت مقدار سیمنت ، ریگ و جغل را دریافت نمایید در صورتکه مارک کانکریت 250kg/cm2  باشد ؟

جواب- برای 8m3  کانکریت مقدار سیمنت ، ریگ و جغل عبارت است.

Cement=87bag    -1

Send=3m3    -2

Gravel = 6m3 – 3

 

سوال -  9- براورد ثانی را تشریح نماید؟

براورد ثانی عبارت از براورد است که در ختم کار پروژه برویت اصل ساحه  و اسناد پروژ وی جھت اجرای کار می باشد ترتیب می گردد .

 

سوال - 10 - مخروط ناقص را در صورت که قاعده آن   2m متر، قاعده تحتانی آن 5m  متر وارتفاع آن 6m باشد دریافت نماید ؟

𝑣 = 244.92𝑚3  

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت: 13:51