پرسش ھای بخش مھندسی منظرهی شھری  (لندسکیب)

ساخت وبلاگ
چکیده : سوال -  1- لندسکیب را تعریف نمایید؟لندسکیب از دو کلمه گرفته شده که لند به معنای زمین و سکیب به معنای... با عنوان : پرسش ھای بخش مھندسی منظرهی شھری  (لندسکیب) بخوانید :

سوال -  1- لندسکیب را تعریف نمایید؟

لندسکیب از دو کلمه گرفته شده که لند به معنای زمین و سکیب به معنای منظره است و به عبارت دیگر لندسکسیب طراحی و سازماندھی منظره زمین توسط درختان، درختچه ھا، گل ھا، چمن ھا و سایر سبزه های دیگر می باشد.

سوال -  2- به صورت عموم فضای سبز از نگاه شکل ھندسی بھ چند نوع است ھریکی آن را نام ببرید؟

جواب- فضای سبز از نگاه شکل ھندسی به دو نوع است.

1. فضای سبز سطحی

2. فضای سبز خطی

سوال  - 3- باغ ھا و پارک ھا از کدام نوع فضای سبز میباشد؟

جواب- باغ ھا و پارک ھا از نوع فضایی سبز سطحی میباشد.

سوال  - 4- پارک ھا را تعریف و به  صورت عموم به چند نوع است؟

جواب- پارک عبارت از فضایی سبز و جزیی از فضاھای شھری میباشد که توسط گیاھان و درختان پوشیده میشود.

پارک ھا به صورت عموم به  دو بخش تقسیم گردیده است.

   1. پارک ھای جنگلی

  2. پارک ھای شھری

 

سوال     -5 پارک ھا بر اساس عملکرد به چند نوع است ھر یکی آن را نام ببرید؟

جواب- پارک ھا بر اساس عملکرد به شش نوع است.

  3. پارک ھای تفریحی

4.  پارک ھای تجارتی

5. پارک ھای صنعتی

6. پارک ھای ورزشی

7. پارک ھای علمی

  8. پارک ھای آموزشی

 

 

 

سوال    -6 پارک ھای علمی را تشریح نمایید؟

جواب- عبارت از فضای سبز میباشد که  برای ایجاد و افزایش قابلیت ھای علمی ،بر قراری گرد ھمایی و ھم اندیشه ھای

علمی در یک شھر احداث میشود.

 

سوال  -  7- پارک ھای علمی به چه منظور طرح میگردد؟

جواب- ھدف اصلی از احداث و یا استفاده از این پارکھا فراگیری اموزشی است.

 

سوال  -  8- پارک ھای محله ای را تشریح نماۀید؟

جواب- عبارت از فضای سبزمیباشد که از  5000- 50.000 )m2) متر مربع مساحت در نظر گرفته  و شعاع نفوذ آن 1000m براورد میشود.

 

سوال -   9- پارک ھای شھری را تشریح نماۀید؟

جواب- عبارت از فضای سبز میباشد که  در حوزه یک شھر واقع پارک شھری گفته میشود.

 

سوال    -10 - پارک ھا نظر به کدام فکتور ھا تقسیم بندی میگردد؟

جواب- تقسیم بندی پارکھا نظر به  دو فکتور عمده تقسیم میگردد.

1.  براساس مقیاس ساحه

2. براساس نفوذ ساحه

 

سوال  -  11 - پارک ھای شھری به چند بخش تقسیم شده است؟

جواب- پارک ھای شھری به  پنج بخش تقسیم شده است.

1. پارک ھای ھمسایگی (مجاور)

2. پارک ھای محله ای

3. پارک ھای ناحیه ای

4. پارک ھای منطقه  ای

5. پارک ھای شھری

 

سوال  - 12 - ساحه سبز در سرک برای چه منظور مورد استفاده میباشد؟

جواب- ساحه  سبز بخاطر تامین بی خطری راکیبین،تصفیه  ھوا،بھتر ساختن محیط زیست و جابجا ساختن شبکات انجنیری

مورد استفاده میباشد.

 

سوال  -   13 - فضایی سبز از کدام منابع آب آبدھی میشود؟

جواب- فضای سبزازمنابع آب چشمه ھا،کاریزھا،دریا ھا،چاه ھا،ذخیره آب سرزمینی وارتفاعی آبدھی میشود.

 

سوال  - 14 - پیاده رو را تعریف نماۀید؟

جواب- عبارت از فضایی شھری میباشد که درکنار محوطه ساختمان ھا،در کنار سرک ھا،راھھای ارتباطی برای عبور و

مرور افراد و وسایل نقلیه  شخصی در نظر گرفته میشود.

 

سوال   - 15 - میلان پیاده رو ھا معمولا چند فیصد میباشد؟

جواب- میلان پیاده رو ھا معمولا % 2 فیصد میباشد.

 

سوال  -  16 - عرض پیاده رو محله ای حد اقل چند میباشد؟

 

جواب- عرض پیاده رو محله  ای حد اقل 120cm سانتی متر ویا 4ft  فوت میباشد .

سوال -  17 -عرض پیاده رو شھری حد اقل چند میباشد؟

جواب- عرض پیاده رو شھری حد اقل 300cm سانتی متر ویا 10ft  فوت میباشد

 

سوال  -  18 - به صورت عموم چند نوع پیاده روھا وجود دارد؟

جواب- سھ نوع پیاده روھا وجود دارد.

  1. پیاده رو موقتی

2. پیاده رو آزمایشی

3. پیاده رو دایمی

 

سوال  - 19 - اجزای پیاده رو را نام ببرد؟

جواب:- اجزای پیاده رو عبارت است.

1. جدول عمودی

2. کتاره یا موانع (استاپر)

3. جوی آب

4. کف پیاده رو

5. پایه  روشنایی

6. تابلو ھای راھنما

 

سوال -  20 -   از اثر تقاطع دو مستوی فضایی چه به وجود می آید؟

جواب- مستقیم خط.

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت: 13:51