پرسش ھای بخش مھندسی تعمیرات زیربنایی

ساخت وبلاگ
چکیده : سوال -  1- عناصر اساسی تعمیر را نام ببرد؟جواب- عناصر اساسی تعمیر عبارت است.1. سلب2. گادر3. پایه4. تھ... با عنوان : پرسش ھای بخش مھندسی تعمیرات زیربنایی بخوانید :

سوال -  1- عناصر اساسی تعمیر را نام ببرد؟

جواب- عناصر اساسی تعمیر عبارت است.

1. سلب

2. گادر

3. پایه

4. تھداب

سوال -   2- تعمیرات کرکاسی را تشریح نماۀید؟

جواب- عبارت از تعمیر است که وزن تعمیر توسط عناصراساسی برداشت میگردد.

 

سوال -  3- در طرح مھندسی تعمیرات برای تدابیر زلزلھ کدام فکتورھا در نظر گرفته  میشود؟

جواب- در طرح مھندسی تعیرات برای تدابیر زلزلھ فکتورھای زیر در نظر گرفتھ میشود.

1. شکل ھندسی تعمیر را نزدیک بھ مربع میسازیم.

2. شکل ھندسی تعمیر را دایروی یا نیمه  دایروی میسازیم.

3. شکل ھندسی تعمیر را مثلثی یا بیضوی مبسازیم.

 

سوال  - 4- اجزای نقشه  تعمیر را نام ببرید؟

جواب- اجزای نقشه  تعمیرعبارت است.

1. پلان یا پلانھا

2. نما یا نما ھا

3. قطع یا قطع ھا

4. دیناتیل یا دیناتیل ھا

5. پلان ساحوی

6. ایزومتری یا دورنما

7. پلان عمومی

سوال  - 5- در یک زمین سفید چند فیصد ساحه تحت ساختمان قرار میگیرد؟

جواب- % 40 ساحه  تحت ساختمان قرار میگیرد و % 60 فیصد آن برای ساحھ سبز،پارکینگ ،چاه سپتیک و غیره در نظر

گرفتھ میشود.

 

سوال  - 6- پارا متر ھای یک نقشه را نام ببرید؟

جواب- عبارت است.

1. وایه

2. قدم

3. ارتفاع

 

سوال  -  7- تعمیرات از لحاظ بھره برداری به چند گروپ تقسیم میگردد. ھریکی آن را نام ببرید؟

جواب- تعمیرات از لحاظ بھره برداری به چھارگروپ تقسیم میگردد.

1. تعمیرات مسکونی

2. تعمیرات عام المنفعه

3. تعمیرات صنعتی

4. تعمیرات زراعتی

 

سوال  -  8- تعمیرات مسکونی از لحاظ طرح مھندسی بھ چند گروپ تقسیم گردیده ھر یکی ان را نام ببرید؟

جواب- تعمیرات مسکونی از لحاظ طرح مھندسی به  دو گروپ تقسیم گردیده است.

1. تعمیرات مسکونی حویلی دار

2. تعمیرات مسکونی بدون حویلی دار

 

سوال  -  9- سکشن ھای دو آپارتمانه را تشریح نماۀید؟

جواب- سکشن ھای دو آپارتمانه سکشن ھای را گویند که در اطراف چوک زینه ھر منزل به  تعداد دو آپارتمان موقعیت

داشته باشد.

 

سوال -  10 - اساس تھداب ھا از لحاظ ساختمان بھ چند نوع است؟

جواب- اساس تھداب ھا از لحاظ ساختمان به دو نوع است .

1. اساس ھای طبیعی

2. اساس ھای مصنوعی

 

سوال -  11 - تھداب ھای تعمیرات از لحاظ مواد ساختمانی بھ چند نوع است؟

جواب- تھداب ھا از لحاظ مواد ساختمانی بھ چھار نوع است.

1. تھداب ھای سنگی

2. تھداب ھای سنگی و کانکریتی

3. تھداب ھای کانکریتی

4. تھداب ھای آھن کانکریتی

 

سوال   - 12 - طرح و دیزاین تھداب ھای تعمیرات مربوط بھ کدام فکتور ھا میشود؟

جواب- طرح و دیزاین تھداب ھای تعمیرات مربوط بھ فکتور ھای زیر میشود.

1. نوعیت خاک

2. موجودیت وترکیب آب ھای تحت الاراضی

3. عمق یخ بندان

4. مقدار قوه ھای وارده

 

سوال -  13 - اقسام تھداب ھا از لحاظ شکل ھندسی به چند گروپ تقسیم میگردد؟

جواب- اقسام تھداب ھا از لحاظ شکل ھندسی به چھار گروپ زیر تقسیم میگردد.

1. تھداب ھای فیتھ ای

2. تھداب ھای ستونی (جداگانه )

3. تھداب ھای فرشی

4. تھداب ھای میخی

 

سوال  - 14 - دیوارھای آویزان را تعریف نماۀید؟

جواب- دیوار ھای را گویند که وزن آن توسط عناصر دیگر انتقال میگردد.

 

سوال -  15 - زینه را تعریف و اجزای آن را نام ببرید ؟

جواب- زینھ عبارت از عنصر ساختمانی میباشد کھ ارتباط بین منازل تامین میکند.

1. مارش

2. چوک

3. کتاره

4. درز اطفایه

 

سوال  - 16 - تعمیرات عام المنفعه نوع دھلیزی را تشریح نماۀید؟

جواب- تعمیرات نوع دھلیزی تعمیرات را می گویند کھ اتاق ھای اساسی تعمیر توسط یک دھلیز ویا یک گالری عمومی با

ھم وصل می گردند.

 

سوال   - 17 - قسمت ھای مشترک تعمیرات عام المنفعه را تشریح نماۀید؟

جواب- طرح مھندسی در تمام تعمیرات عام المنفعھ وجھ مشترک دارند این قسمت ھای مشترک عبارت است.

1. قسمت ھای ورودی تعمیرات

2. ارتباطات افقی و عمودی تعمیرات

3. تشناب ھای تعمیرات عام المنفعه

 

سوال -  18 - اگر در روی یک نقشه طول یک خط 36mm  ملی متر ترسیم شده باشد اندازه واقعی خط ترسیم شده را در یافت نماۀید در صورتیکھ مقیاس M1:500  در نظر گرفته شده باشد؟

جواب – 18m

سوال  - 19 - از اثر تقاطع چندین مستوی ھا چه به وجود میآید؟

جواب- نقطه

سوال  - 20 - مقیاس را تعریف نمائید؟

- جواب: M=l/L

– M مقیاس

– l در روی کاغذ اندازه رسم شده

– L اندازه جسم حقیقی

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت: 13:51