پرسش ھای بخش عمومی تحلیل ساختمان ھای زیربنایی

ساخت وبلاگ
چکیده : سوال 1-  محکمیت عناصر راتعریف نمایید؟جواب-عبارت از ان خواص عناصر میباشد کھ درمقابل قوھای داخلی (Bind... با عنوان : پرسش ھای بخش عمومی تحلیل ساختمان ھای زیربنایی بخوانید :

سوال 1-  محکمیت عناصر راتعریف نمایید؟

جواب-عبارت از ان خواص عناصر میباشد کھ درمقابل قوھای داخلی (Binding Moment and shear force) تخریب نگردد.

سوال 2- برای حل سیستم ھای معین ستاتیکی از کدام معادلات ستاتیکی استفاده میشود؟

𝐹 = 0 ,      𝐹 𝑦 = 0 ,    𝑀𝐴 = 0:

𝐹 𝑥 = 0      𝑀𝐴 = 0 ,   𝑀𝐵 = 0:

𝑀𝐴 = 0 ,     𝑀𝐵 = 0 ,   𝑀𝐶 = 0:

 

سوال -  3- تفاوت بین قوه ھا و بارھا چیست؟

جواب-بارھا از طرف بیرون بالای عناصرساختمانی واقع میگردد،و قوه ھا در داخل عناصر ساختمانی از اثربارھای

خارجی واقع میگردد.

- سوال  4 stress و Strain را تشریح نمایید؟

- جواب : Stress یا تشنجات عبارت از نسبت بین قوه ھای داخلی ومساحت مقطع میباشد.

 

   :                                           =N/A

 

:Strain  تغیر شکل نسبی عبارت از نسبت بین تشنج و ارتجاعیت مودل می باشد.

 

 

سوال   -   5  فورمول مومینت انرشیایی دایره را تشریح نماید؟

جواب :  Ix=Iy=Hd2/64

 

سوال   -   6 برای مقطع مستطیلی رابطھ مقاومت مومینت را تشریح نمایید؟

جواب : W=bh3/6

:W مقاومت مومینت

:b عرض مقطع مستطیلی

:h ارتفاع مقطع مستطیلی

سوال -  7- برای دریافت نمودن محکمیت یک مقطع از کدام رابطه استفاده میشود؟

جواب- برای دریافت نمودن محکمیت یک مقطع از رابطه ذیل استفاده میشود.

D=H/W

 

سوال   - 8- اگر بالای یک پایه ای دایروی   P=80ton بارعمل کند و تشنج مجاری ان σ = 400𝑘𝑔/𝑐𝑚2  باشد مساحت مقطع پایه ای دایروی رادریافت نمایید؟

جواب : A= 200c𝑚2

 

 

سوال  - 9- تشنج مماسی از کدام رابطه به دست میایید؟

جواب :

 

سوال  - 10 - سیستم ھای نامعین ستاتیکی توسط کدام میتود ھا حل میگردد؟

جواب- سیستم ھای نا معین ستاتیکی توسط میتود ھای ذیر حل میگردد.

میتود قوه ھا ، میتود انتقالات، میتود معادلا الجبری، میتود Fixed Beam میتود معادلات سھ مومینتھ،میتود Moment    Distribution Method میتود کنی ،میتود Portal ، میتود cantilever Method ، میتود Slope deflection

میتود تقریبی،میتود سافتویر  SAP2000

 

سوال  -  11 - سیستم اتکاه ھای غربی را در شیماھای محاسبوی نشان دھید؟

 

 

 

 

 

سوال -   12 - برای سیستم ذیر دیاگرام مومینت وقوه عرضی را دریافت نمایید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال  - 16 - دیوارھای استنادی در مقابل کدام فکتور ھای عمده امتحان میگردد ھر کدام ان را نام ببرد؟

جواب- دیوارھای استنادی در مقابل فکتور ھای ذیر امتخان مگردد.

1. چک در مقابل لغزش

2. چک در مقابل چپه شدن

3. چک در مقابل کشش

4. چک در مقابل نشت

 

سوال   - 18 – چه مقدار آب از یک مستطیلی عبور کند که  مساحت ان 32m2 ، میلان طولانی ان 1:1000 ،ضریب شیزی 60 " و عرض کانال 8m  باشد ؟

 

سوال   - 19 - به صورت عموم چند نوع پلچک ھا وجود دارد. ھر کدام آن را نام ببرید؟

جواب- بھ صورت عموم چھار نوع پلچک ھا وجود دارند.

1. پلچک ھای سلبی

2. پلچک ھای کمانی

3. پلچک ھای صندوقی

4. پلچک ھای بلولی

 

سوال   - 20 - بالای سلب پلچک ھا کدام نوع بار ھا عمل میکند؟

جواب- بالای سلب پلچک ھا بار ھای ذیر عمل مینمایید.

Vehicle load .1       Impacted load .2     Dead load .3     Live load .4    Earth Quick load .

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت: 13:51