چگونه مى توان نظام كنونى شهردارى...

ساخت وبلاگ
چکیده : چگونه مى توان نظام كنونى شهردارى را ساخت و شيرازه واقعى كابل را دوباره به دست آورد؟!شهردارى كابل با ... با عنوان : چگونه مى توان نظام كنونى شهردارى... بخوانید :

چگونه مى توان نظام كنونى شهردارى را ساخت و شيرازه واقعى كابل را دوباره به دست آورد؟!

شهردارى كابل با بى تفاوتى و داشتن چالش هاى بسادشوار شرايط زندگى را براى همشهريان تنگ و ناسازگار ساخته است، مسؤلين شهردارى با كسب امتياز و معاشات بلند تاهنوز قادر به حل دها معضل كه در ازدحام ترافيكى، آلودگى هوا، صفايى شهر، محدوديت هاى شبكه فاضلاب شهرى، عدم ايجاد توقفگاه شهرى و دها موارد چشمگير دست و پنجه نرم دارد؛ به گمان اغلب تدابير مناسب براى رفع اين وضعيت ندارد.

جا داشت كه شهردارى در طى دو دهه گذشته براى تنظيم موارد آتى ميكانيزم كاربردى معقول و گزينه هاى درست را به پيش گرفته و مشكلات كنونى را حتى الامكان مرفوع مى ساخت، با كمال تأسف عنايت نداشتن حكومت روى اين همه مسائيل فقط عدم توظيف متخصصين و كارشناسان در سطوح پلان گذارى و تصميم گيرى آن بوده مى تواند. يك سلسله فعاليت هاى ناچيز كه روى دست گرفته مى شود، آنهم زودگذر فقط از جنس اعلانات بازرگانى بوده مى تواند. شهردارى تاهنوز كدام پلان و هدف بنيادى و استراتيژى در نظم شهر نداشته است، به گونه نمونه؛ (يكى چهارراه مى سازد ديگرى ويران مى كند). يعنى كدام تدبير مشخص و اهداف درازمدت وجود ندارد كه توسط شهردارى قابل تطبيق باشد.

برخورد هاى سليقوى و تشبث زورمندان در جهت تعين كارمندان پروسه كارى را بى هدف و نامعقول ساخته است، آنانيكه روى واسطه و پول در تصاحب كرسى اقدام مى ورزند، تلاش دارند تا و زراندوزى كنند، كه اين خورد و نوش آيديا نوآورى و خدمت گزارى را زدوده است.

حكومت در استخدام كارشناسان كه درايت و آگاهى كامل به خاطر رفع معضل دارد مكلف و پاسخگو است تا كار را به اهل كار بسپارند، در تنظيم نظام شهردارى ابتكار عمل كه عبارتند از موضوع زير است دستياب شوند:

١. ايجاد و فعال نمودن سيستم مكمل اشارات ترافيكى؛
٢. تنظيم شبكه فاضلاب درست شهرى؛
٣. اعمار توقفگاه هاى عمودى شهرى در چندين نكات شهر كابل؛
٤. دوباره فعال نمودن بس هاى شهرى؛
٥. ازديات تشكيل خدماتى رياست شهردارى به خاطر صفايى و پاكى شهر؛
٦. تنظيم سيستم كنترول ترافيكى از طريق نمبرپليت كمپيوترى جهت كاهش بى نظمى ترافيك؛
٧. توظيف پوليس ترافيك در جهت رانندگى خلاف قانون، توقيف وسايط بدون پليت، تاريخ گذشته و بدون لايسنس؛
٨. تنظيم كامره هاى امنيتى به خاطر رعايت نكردن قانون ترافيك وسايط شهرى؛
٩. در نظرداشت برنامه هاى نشراتى براى تفهيم شهروندان جهت رعايت فرهنگ شهرى و ساير مسائيل كه به شهردارى ربط مى گيرند؛
١٠. تفهيم شهروندان جهت تأمين نظافت ماحول مكان زندگى و غرس نهال و چمن در محلات سكونت شان؛
١١. جلوگيرى از ساختمان هاى سكتور شخصى روز افزون كه خلاف نورم و مقررات شهرى اعمار مى گردند؛
١٢. اعمار ايستگاه هاى شهرى معه مبرز براى شهروندان.

اين ها همه موارد اند كه مى توانند در قالب طرح هاى جامع و سازنده پلان گذارى شده و توسط مسؤلين شهردارى به گونه مناسب در شهر و نواحى تطبيق و تنظيم گردند. البته در قبال تنظيم اين همه مسائيل؛ شهردارى به اشخاص مستعد نيازمندند تا نظام آشفته و نامنظم شهر را به اسرع وقت تنظيم، چالش هاى موجود را رفع و شهر پاك و منظم قابل زندگى را براى شهروندان رنگ و چهره بخشند.

٢٦ - دلو - ١٣٩٧ خورشيدى 
احدى - كابل

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت: 13:51