سوالات لابراتوار و کنترول از کیفیت

ساخت وبلاگ
چکیده : سوال 1 - مقاومت کانکریت به چی علت کاهش میابد؟جواب - مقاومت کانکریت به علت های ذیل کاهش میابد.الف - و... با عنوان :  سوالات لابراتوار و کنترول از کیفیت بخوانید :

سوال 1 - مقاومت کانکریت به چی علت کاهش میابد؟
جواب - مقاومت کانکریت به علت های ذیل کاهش میابد.
الف - وجود خاک و گل در ریگ و جغل که استعمال میگردد.
ب –انداختن آب اضافی از نورم در کانکریت.
ج –موجودیت جلبک ها در آب و موجودیت نمکیات.

سوال2 –در یک متر مکعب کانکریت مارک 200 چقدر سمنت، ریگ،جغل و چند لیتر آب ضرورت است؟
جواب - در کانکریت مارک 200 نسبت ها قرارآتی میباشد M200 = (1:1.5:3) سمنت 361kg ، آب 177 Lit ، ریگ 640kg و جغل 20mm به مقدار 673kg ضرورت است.

 

سوال3–نظر به کدام دلیل نواحی کششی عناصر ساختمانی را سیخبندی مینمایند RCC و PCC یعنی چی؟
جواب - طوری که میدانیم کانکریت مانند سایر سنگ های طبیعی دارای مقاومت بلند درفشار نسبت به کشش دارد که مقاومت آن درفشار نسبت به کشش 20 الی 10 مرتبه بیشتر میباشد به همین لحاظ ناحیه کشش عناصر ساختمانی را سیخ بندی مینمایند. RCC کانکریتی که در آن سیخ استعمال شده باشد و PCC کانکریتی که درآن سیخ استفاده نشده باشد.

 

سوال 4–کانکریت به کدام اساس صنف بندی میگردد؟
جواب - کانکریت به اساس مشخصات اساسی ذیل صنف بندی میگردد.
کتله حجمی
نوع مواد چسپاننده
محکمی
مقاومت درمقابل سردی.

 

سوال 5–نظر به وظیفه یا مورد استعمال کانکریت به چند نوع می باشد؟
جواب –نظربه وظیفه با مورد استعمال کانکریت دارای انواع ذیل میباشد.
الف –کانکریت معمولی برای عناصر باربردار کانکریتی و آهنکانکریتی تعمیرات و ساختمان ها (پایه ها،گاردها،پلیت ها
ب –کانکریت هایدروتخنیکی برای بندها، پرچال ها، روی کاری کانال ها 
ج –کانکریتبرایتعمیراتوپوششهایسبک.
د –کانکریتبرایفرشها،پوششسرک ها

 

سوال 6–اگر حجم یک دیوار خشتکاری شده20m3 باشد ومصالح کارشده در آن مارک 1:6 باشد، مقدار های سمنت، و ریگ ,و تعداد خشت کارشده در دیوار متذکره رابدست آورید؟ اندازه خشت (23*11*6)cm
جواب – حجم یک خشت V=0.23 ×0.11×0.0=0.001518 m^3
حجم مصالح استفاده شده در خشت کاری ( جون در خشت کاری دیوار 30 % مصالح در نظر گرفته میشود بناءحجم مصالح را طور ذیل دریافت مینماییم)
V_1=30/100×20=6m^3
حجم خالص خشت کاری

تعداد خشت کار شده در دیوار
N=14/0.001518=9333 عدد 
چون مارک مصالح 1:6 میباشد بنائ مقدار سمنت و ریگ را طور ذیل دریافت میکنیم.
Cement=(6m^3)/7×1×1500kg/m^3 =1285 kg<==>1285/50=25 bag
Sand=(6m^3)/7×6=5.14 m^3

 

سوال7–آهنکانکریت چیست؟
جواب - آهن کانکریت عبارت ازترکیب کانکریت وفولاد است. آهن کانکریت یکی از مواد بسیار مهم وقابل استفاده در ساختمان میباشد که با اشکال مختلف تقریبا درتمام ساختمانهای انجنیری مورد استفاده قرار میگیرد مانند ساختمان های خورد وبزرگ تعمیرات صنعتی ومدنی، ساختمان پل ها، بندها دیوارهای استنادی تونل ها ساختمان های آبرسانی وغیره.

 

سوال8–کانکریت چیست؟
جواب - کانکریت عبارت ازمخلوط ریگ، جغل وسنگ های پارچه یی خوردشده ودیگر پرکننده ها بوده و شکل سنگ مانند را در موجودیت خمیره سمنت وآب تشکیل داده که بعضا یک چند نوع علاوگی جهت خواص کانکریت مانند قابلیت کار , دوامداری ومدت سخت شدن به آن علاوه میگردد ومانند بسیاری از مواد صخره ای کانکریت مقاومت بلند در فشار ومقاومت کمتر در مقابل کشش را دارا است.

 

سوال 9–مواد ضد رطوبت در کانکریت چیست و موارد استفاده آن را تشریح نمایید؟
جواب - مواد ضد رطوبت کانکریت برای سخت شدن کانکریت در روی سطح آن مورد استفاده قرار میگیرد اما این مواد باید در مخلوط کانکریت مورد استفاده قرار بگیرد واین علاوگی ها بصورت عموم مشتمل بر بعضی انواع صابون ها ویا ایمولیشن های پطرولی میباشد که آب را در کانکریت کاهش میدهد مگر بالای تراکم ومراقبت خوبی کانکریت تاثیر ندارد.

 

سوال 10–مقاومتفشاریدرآهنکانکریتچیستتشریحنمایید؟
جواب - مقاومت فشاری کانکریت ذریعه آزمایش های 28 روزه ای نمونه سلندر کانکریتی 6*12 inch ویا 15*30 cm تحت بارهای تعیین شده معین میگردد. قسمیکه درمدت 28 روز سلندر معمولا تحت آب یا حرارت معین و رطوبت 100% نگهداری میگردد مقاومت نهایی 28 روزه میتواند با مقاومت 2500psi, 10000psi, 20000psi تهیه گردد کانکریت ها بصورت عموم با مقاومت های (3000-7000)psi مورد استفاده قرار میگیرد.

 

سوال 11–مخلوطمصالهرادرانواعموادساختمانیتشریحنمایید؟
جواب - 
درسنگ کاری عموما مخلوط مصالح (30-35)% حجم سنگ کاری را تشکیل میدهد
درخشت کاری مخلوط مصالح 25-30 % حجم خشت کاری را تشکیل میدهد.

 

سوال 12–مودلالاستیکیکانکریتچیستتشریحنمایید؟
جواب - میل منحنی تشنجات وتغییر شکل بنام مودل الاستیکی کانکریت یاد میشود که مربوط به نوع کانکریت، عمر کانکریت، نوع سرعت بارگذاری وخصوصیات اجزای کانکریت وفیصدی مخلوط میباشد و تغیر شکل های ذیل را دارا میباشد.
میل مماسی برمنحنی تشنج وتغیر شکل در ابتدا منحنی مذکور میباشد تانجانت میل بالای منحنی تشنج و تغیرشکل در نقطه مبدا به امتداد منحنی بطور مثال 50% مقاومت نهایی کانکریت میل خطی که از مبدا به نقطه از منحنی وتشنج و تغیرشکل بین 50-25 فیصد از مقاومت نهایی فشاری کانکریت.


سوال13:- در صورتیکه قطر یک سیخ 12mm باشدوزن آنرا در یک متر طول بدست آورید؟
جواب:- 
D=10mm=>R=5mm , γct=7850 kg/m^3 
Wkg/1m = π.R^2.γct=π.(5mm)^2.7850=0.616 kg/1m

 

سوال 14:- روی اتاقی را که دارای طول و عرض (3×5)m است را میخواهیم به ضخامت 10 cm کانکریت بریزیم اندازه های سمنت ریگ و جغل را دریافت کنید Concrete Mark∶ 1:2:4
جواب :-
حجم مجموعی کانکریت 
V∑▒〖Con=5m∙3m∙0.1 m=1.53m^3 〗
در صورتیکه کانکریت تازه به کانکریت خشک تبدیل شود برای دریافت حجم آن آنرا ضرب 1.52 مینماییم.
V∑▒〖1.53m^3∙1.52=2.28m^3 〗
Cement=2.28/(1+2+4)∙1∙1500 kg/m^3 =400 kg÷50kg=8 bag
Sand =2.28/(1+2+4)∙2=0.65m^3
Graval=2.28/(1+2+4)∙4=1.3m^3

 

سوال15:- انقباض در کانکریت چیست؟
جواب :- عبارت از جمع شدن و کاهش حجم کانکریت است که با خارج شدن و یا از دست رفتن آب جذب شده در تشکیل خمیره سمنت از کانکریت اتفاق می افتد.
موقعیکه مواد برای تهیه کانکریت مخلوط میشوند از مواد خمیره سمنت و آب مسامات و یا خالیگاه های بین جغل را پر میکند و دانه های جغل را با هم می چسپاند ای مخلوط باید ب صورت کافی روان باشد که به صورت درست بین سیخ ها و قالب ها جابجا شود بخاطر دست یافتن به چنین حالت باید مقدار آب دوچند مقدار مورد ضرورت سمنت باشد بعد از محافظت کانکریت و خشک شدن آب اضافی که در آن استفاده شده بود بطرف سطح کانکریت ظاهر شده وتبخیر میگردد که در نتیجه آن درکانکریت از اثر انقباض آن درزها ایجاد میشود که این درزها باعث کاهش مقاومت وخرابی ساختمان میگردد وبرعلاوه باعث تماس سیخ ها باهوا و اتموسفیرشده وسیخ ها را زنگ میزند درصورتیکه عنصردر معرض بارگذاری بیشتر قرار گیرد درزها زیاد شده وباعث تخریب عنصر مذکور میگردد.

 

سوال16:- خزش در کانکریت چیست؟
جواب:- تغیرشکل ماده تحت تشنجات ثابت در طول زمان بهره برداری بنام خزش در کانکریت یاد میگردد.
اگر یک بار فشار بالای عنصر کانکریتی عمل نماید درآن کاهش بعمل میآید اگراین بار برای مدت طولانی عمل نماید عنصر تحت این بار همچنان کاهش میابد که در صورت تغیرشکل های نهایی دو ویا سه چند تغیرشکل اولیه خواهد بود وتقریبا %75 تمام فرش درسال اول واقع میشود در صورت رفع بارهای طویل مدت عنصر تحت مطالعه مقدار زیاد تغیر شکل های الاستیکی و مقدار کم لغزش بر حالت اولیه بر میگردد و اگر عنصر دوباره بارگذاری میشود تغیر شکل خزش دو باره انکشاف میکند..

 

سوال 17- مراحل شکل گیری یک پروژه ساختمانی را بیان نمایید؟
جواب: یک پروژه ساختمانی شامل 9 مرحله میگردد تا ایجاد گردد. .
۱. احساس نیاز مندی
۲. مطالعات تخنیکی اقتصادی یا مطالعات اولیه و مقدماتی
۳. طرح و تصویب بودیجه
۴. طرح و دیزاین نقشه های اجرایی پروژه 
۵. ویزه نقشه های طرح ود یزاین شده
۶. پلان گذاری و امور تدارکاتی
۷. تطبیق پروژه
۸. نظارت و مراقبت از کارهای اجرایی پروژه
۹. بهره برداری پروژه

 

سوال19 - وظایف نظارت کننده ها را بیان دارید
جواب: یک نظارت کننده وظایف ذیل را دارا میباشد.
۱. بررسی و نظارت مستقیم از کارکرد های عملی پروژه در مطابقت با اسناد پروژه وی
۲. نظارت از نحوه کار مراقبت کننده و شرکت ساختمانی
۳. نظارت از تحقیق پلان کار پروژه مطابق گراف خطی
۴. رهنمایی و حل مشکلات ساحه وی مراقبت کننده
۵. درج تخطی ها در کتاب مشاهدات
۶. ارایه گزارشا ت توحیدی سالانه از نظارت پروژه از لحاظ بهبود کارهای نظارتی

 

سوال 20: ژورنال پروژه چیست تشریح نمایید؟
جواب: ژورنال سند رسمی پروژه بوده که در آن مراقبت کننده مسولانه هدایات فنی را تسلسلا بعد از تایید پروسه بعدی را در آن تحریر مینماید وبدون مراقبت کننده و دیزاینر نمیتواند اشخاص دیگر در ژورنال چیزی تحریر نماید البته ژورنال با دارای صفحات مطمین و مهر و امضای جانب فرمایش دهنده باشد. 

 

سوال21: شهر را تعریف نمایید؟
جواب: شهر مکان زنده گی معیشت انسانها بوده که در آن پدیده های ساخته دست انسان به محیط طبیعی غلبه دارد.

 

سوال22- توقف کانکریت ریزی به چه دلیل و در کجا صورت میگیرد. 
جواب. توقف کانکریت ریزی در عناصر کششی و فشاری باید همزمان صورت گیرد و در جاییکه تشنجات صفر یا اصغری باشد. 
توقف کانکریت ریزی در جاییکه مومنت یا تشنجات صفر و یا اصغری باشد صورت گیرد و باید عمود بر محور تشنجات صورت گیرد. همچنان کوشش گردد تا ناحیه کششی و فشاری همزمان کانکریت ریزی گردد. 

 

سوال 23. مصرف قیر گونی را جهت عایق رطوبت بیان نمایید؟
جواب. قیر گونی باید در سه مرحله صورت گیرد مرحله اول ۲ کیوگرام بر متر مربع ودر دو مرحله بعدی ۱.۵ گیلو گرام بر متر مربع صورت گیرد. 

 

سوال24. اهداف اساسی و کلیدی برنامه ریزی شهر را بیان نمایید
جواب. عبارت از سلامتی آسایش و زیبایی میباشد. 

 

سوال 25. برداشتن قالبها چه موقع صورت گیرد. 
جواب. برداشتن قالبهای عمودی را میتوان بعد از ۲۴ ساعت و از قالبهای افقی را بعد از اینکه کانکریت ۷۰٪ مقاومت خود را حاصل نماید برداشت .

 

سوال 26. سلمپ تست چیست و به چه منظور استفاده میگردد. 
جواب. سلمپ عبارت از مخروط ناقص که قطربالایی آن ۱۰ سانتی متر و ارتفاع آن ۳۰ سانتی متر و قطر تحتانی آن ۲۰ سانتی متر میباشد. از آهن به ضخامت کمتر از ۱.۵ ملی متر ساخته شده و به منظور کارایی و تثبیت میزان مصرفی آب مورد ضرورت استفاده میگردد. 
اعظمی (ملی متر) اصغری (ملی متر) 
۷۵ ۲۵ تهداب های تحت دیوار های آن کانکریتی
۱۰۰ ۲۵ پایه ها 
۷۵ ۲۵ سلب ها 
۵۰ ۲۵ کانکریت های حجیم 
۱۰۰ ۲۵ گادر ها و شیروالها 
۷۵ ۲۵ تهداب های PCC

 

سوال27. اهداف اساسی نظارت از پروژه های ساختمانی را بیان دارید. 
جواب. عبارت از بررسی و نظارت ار کارکرد های عملا در حال تطبیق پروژه است و بطور کلی نظارت ار نحوه کار مراقبت کننده تحقق پلان کار مطابق به گراف خطی کنترول و ارزیابی راپور پیشرفت کار ارایه گزارش توحیدی سالانه از نظارت پروژه ها و ارایه اخطار ها و پیشنهادات موثر بخاطر بهبود بخشیدن کار نظارت پروژه های ساختمانی است. 

 

سوال28. فرق بین مراقبت و نظارت در پروژه های ساختمانی چیست
جواب.
مراقبت عبارت از کنترول دوامدار از اجرای امورات ساختمانی مواد و مصالح ساختمانی با در نظرداشت نقشه و لست مشخصات مطابق به اساسات فنی ساختمانی در محدوده بودجه پیش بینی شده زمان معین و اجرای بی خطر کار میباشد. 
نظارت عبارت ار پروسه ارزیابی و مقطع یی که بشکل دوامدار نبوده و بصورت وقفه ای میباشد تا بتوانیم از کارکرد مراقبت کننده و شرکت های تطبیق کننده نظارت نموده و در صورت بروز مشکلات تخنیکی با ابراز نظر مسلکی و راهنمایی های تخنیکی به حل آن پرداخت. 
و یا به شکل ساده مراقبت عبارت از تطبیق نقشه و لست مشخصات و کنترول کیفیت از اجرای پروسه های کار و مواد و مصالح ساختمانی بوده و نظارت کننده بررسی از کار مراقبت کننده میباشد. 

 

سوال 29. آب مناسب برای ساخت کانکریت دارای کدام ویژگی ها است. 
جواب. بطور عموم آب باید عاری از هر نوع مواد نمکی و ناخالص بوده و قابل آشامیدن باشد همچنان
آب تیزابی و قلوی نباشد یعنی دارای ph ۶ تا ۸ باشد. 
فیصدی مواد معلق جامد کمتر از ۰.۱ فیصد باشد. 
فیصدی کلوراید ها در آب کمتر از ۰.۰۵ فیصد باشد. 
فیصدی کاربنات ها در آب کمتر از ۰.۱ فیصد باشد. 
فیصدی سلفات ها در آب کمتر از ۰.۱ فیصد باشد. 

 

سوال 30. پروسه سیستماتیک مراقبت تخنیکی پروژه را واضیح سازید. 
جواب. 
معرفی مراقبت کننده نظر به درخواست مرجع تقاضا کننده (فرمایش دهنده)
مطالعه دقیق اسناد پروژه وی توسط مراقبت کننده
مطالعه شبکات زیر بنایی ساحه (برق تیلفون آب .....) توسط مرجع ذیربط
مراقبت تخنیکی پروژه به اساس نقشه و لست مشخصات
کنترول کیفیت (تست مواد ساختمانی) توسط تیم لابراتوار
رسیدگی به گزارشات ساخوی مراقبت کننده گان
نظارت از کارکرد مراقبت کننده ها و شرکت های تطبیق کننده توسط تیم نظارت
ترتیب وارایه گزارشات پیشرفت فیصدی کار پروژه
برآورد ثانی پروژه بعد از صد فیصد تکمیل کار پروژه بعد از تاییدی مالک و مراقبت کننده
نتیجه گیری و تحلیل نهایی پروژه تثبیت نقاط ضعف و قوت پروژه و ارایه راهکار ها جهت بیرون رفت از مشکلات در پروژه های بعدی

 

سوال 31. مراحل اساسی بوجود آمدن پروژه ساختمانی را بیان دارید. 
جواب. 

 

سوال 32. مشخصات سنگ های معروف در ساختمان را بیان دارید. 
جواب. 
سنگ ها باید عاری از مواد آلوده گی ورثه باشد
سنگ ها در حالت تر (۲۴ ساعت در آب گذاشته شود) به حالت خشک آن ۲٪ مجاز است. 
مقاومت فشاری سنگ ها در درجه حال نباید از ۱۵ میگا پاسکال باشد. 
سنگ ها دارای اشکال منظم هندسی یا نزدیک به اشکال منظم هندسی بوده و حد اقل ۳۵ فیصد مصالح یا درز پایه ۲ الی ۳ سانتی متر از مصالح ۱:۵ باشد. 

 

سوال 33. فرق بین ژورنال و کتاب مشاهدات چیست. 
جواب. ژورنال سند اساسی معتبر تخنیکی پروژه وی است که به اساس معیار ها ترتیب و جهت ثبت هدایات فنی مراقبت کننده بکار برده میشود. در کتاب ژورنال صرف دیزاینر و مراقبت و مهندس هدایات خویش را صادر مینمایند. هر صفحه ژورنال دارای مهر و نشانی شده مالک پروژه بوده و رقابت کننده تسلسلا هدایات آغاز کار پروسه بعدی را بعد از تاییدی پروسه قبلی ارایه میدارد. 
کتابچه مشاهدات نیز سند رسمی پروژه وی بوده که مقامات ذیصلاح که رسما از پروژه بازدید مینمایند جهت اصلاح پروژه نکات مثبت و یا منفی را که در پروژه مشاهده مینمایند درج مینماید. 

 

سوال 35. هوای سرد به چگونه هوا اطلاق میشود؟ 
جواب. هوای سرد به هوای اطلاق میگردد که سه روز متوالی درجه حرارت آن از ۵ درجه سانتی گرید کمتر باشد. 

 

سوال 36. هدف مراقبت چیست؟
جواب. عبارت از استندرد ساختن کنترول کیفیت مواد مصالح ساختمان و معیاری ساختن پروسه اجرای ساختمانی مطابق نقشه و لست مشخصات میباشد. 

 

سوال 37 . تفاوت بین نمونه های سلندری و مکعبی در تست کانکریت چیست. 
جواب. نمونه های سلندری مقاومت (مارک) واقعی کانکریت را نشان میدهد و نمونه های مکعبی چون اطراف و کنج ها تشنجات را متقبل میشود باید برای تعین مقاومت واقعی ضرب در ضریب کاهش دهنده شود. 
در صورت که نمونه مکعبی ۱۵*۱۵*۱۵ باشد ضرب ۰.۸۳ میگردد. 
در صورت که نمونه مکعبی ۲۰*۲۰*۲۰ باشد ضرب ۰.۸ میگردد. 

 

سوال 38. مشخصات خشت های مصرفی را بیان دارید. 
جواب. خشت های مصرفی باید عاری از معایب ظاهری مانند ترک خوردگی و شوره زدگی دارای کنج های ۹۰ درجه صاف بدون مواد اضافی مانند گچ و چونه و دارای مارک (۷۵ الی ۸۰ کیلوگرام) باشد. 

 

سوال 39. تست ساحوی خاک و ریگ در ساحه چگونه صورت میگیرد و تا چه حد خاک در ریگ های معدنی و فابریکه ها مجاز است. 
جواب. تست ساحوی خاک در ریگ ها به وسیله کف مال کردن بدست میاید. در مجموع ۳۰٪ خاک در زیگ های معدنی و در ریگ های ماشینی الی ۱۰٪ گرد سنگ مجاز است. 

 

سوال 40. انتقال کانکریت توسط مکسر از بچ پلانت تا چی مدت صورت گیرد. 
جواب. انتقال کانکریت ار بچ پلانت الی توسط مکسر الی ۹۰ دقیقه و در صورت که درجه حرارت بلند باشد ارقام فوق کاهش میابد. 

 

سوال41. تدابیر کانکریت ریزی در هوای سرد چکونه صورت میگیرد. 
جواب. بصورت ساحوی میتوان ریگ و جغل و همچنان آب را گرم نموده و بعد از کانکریت ریزی باید توسط دوشک های کاه پوشانیده شود. کانکریت ریزی باید از ساعت ۹ الی ۲ بعد از ظهر صورت گیرد. همچنان میتوان از مواد عایق حرارت روی کانکریت استفاده نمود.

 

سوال 42 .برای نگهداری سمنت چه نکاتی باید رعایت گردد؟
جواب : سمنت باید در جای مناسب و خوب وخشک که هیچ نوع رطوبت نداشته باشد نگهداری شود . سمنت باید بالای چوکات های چوبی که از سطح زمین به اندازه 5الی 10 سانتی متر فاصله داشته باشد گذاشته شود . ارتفاع قطارهای ذخیره آن از 6 الی 10 خریطه سمنت زیاد نگردد . یعنی تعداد خریطه سمنت درقطارهایعمودینبایدازدهخریطهافزایشیابدزیراوزنیکخریطه50kg است در صورت که 500kg وزن بالای یک خریطه زیر فشار قرار گرفته کیفیت خود را از دست میدهد . سایزمنک یک خریطه سمنت (25*35*40) استومطابقایناندازهدرهرپروژهیکمنکتهیهمیگردد . سمنتبایددرگدامیامکانخشک،خنکوبدون شعاع مستقیم آفتاب جاگزین گردد .هوای اطاق ها باید به طور دوامدار تهویه گردد . 
سوال 43. تست هایی که قبل از استفاده سمنت باید بالای سمنت اجرا گردد فقط نام ببرید.
جواب:
تست نرمی و ریزه دانه بودن سمنت ( fineness ) 
مدت زمان سخت شدن سمنت (( setting time
تست مقاومت و تحکیم سمنت(( compressive test

 

سوال 44. تست های ساحوی سمنت را تشریح کنید.
جواب:
تاریخ تولید سمنت ها بر روی خریطه آن باید چک گردد. بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا مقاومت سمنت مستقیما با زمان که از تولید آن گذشته است ارتباط دارد.
رنگ سمنت معمولا خاکستری مایل به سبز روشن می باشد. رنگ سمنت به ما یک نشانه از اضافه بودن مقدار چونه یا خاک رس می دهد.
مقداری سمنت را بین انگشتان خود مالش می دهیم . باید سمنت نرم و بدون ریگ باشد.
دست خود را درون بوجی سمنت داخل کنید باید سمنت موجود سرد باشد.
مقداری سمنت را داخل آب بیندازید . سمنت مذکور باید داخل آب فرو رود و شناور باقی نماند.
بوجی سمنت را باز کرده و ببینید که کلوخه در بین آن نباشد.
مقدار 100 گرام سمنت را گرفته و با آب یک خمیر تهیه کرده و روی شیشه بگذارید. خمیر آماده شده را به مدت 24 ساعت داخل آب قرار دهید . اگر بعد از مدت تعیین شده در سمنت کرک دیده شد و یا تغییر شکل داد سمنت خوب نیست.

 

سوال 45.انواع سمنت پورتلند را نام ببرید.
جواب: پورتلند سمنت عادی
پورتلند سمنت سریع سخت شونده
پورتلند سمنت منبسط شونده
پورتلند سمنت رنگه
سمنت ضد نفوذ آب ورطوبت 

 

سوال 46.درمناطقی که سطح آب بلند باشد از کدام نوع سمنت استفاده می گردد؟
جواب : سمنت زود جوش

 

سوال 47 - بالای سیخ گول کدام کوالتی تست ها اجرا شده، مختصرا توضیح دهید؟
جواب: بالای سیخ گول عموما 4 نوع تست ( تست مقاومت کششی یا Tensile Strength) , (تست قات کردن سیخ یا Bend Test) , ( Yield test ) و (Elongation test ) اجرا میگردد.

 

سوال48 - تست مقاومت کششی سیخ یا (Tensile Strength Test) به چه منظور استفاده شده و شاخص عمده در این تست چه میباشد؟
جواب: تست مقاومت کششی سیخ به منظور دریافت مقاومت سیخ در برابر کشش اجرا شده و شاخص عمده در این تست دریافت مقدار کشیدگی یا (Elongation) در سیخ میباشد.

 

سوال 49 - کشیدگی یا (Elongation) در سیخ چه زمانی صورت گرفته و مقصد از آن چه میباشد؟
جواب: کشیدگی یا (Elongation) در سیخ زمانی واقع میشود که سیخ مورد نظر مستقیما در معرض قوای کششی قرار بگیرد و بطور کلی مقصد از این کشیدگی معلوم نمودن کیفیت و مقاومت سیخ در برابر قوای کششی میباشد.

 

سوال 50 - هدف از گرید در سیخ ها چه بوده، مختصرا تعریف نمایید؟
جواب: هدف از گرید در سیخ بیان نمودن مقاومت سیخ در حالت تسلیمی یا (Yielding) و کشش یا (Tensile) میباشد.

 

سوال 51 - سیخ گرید 60 به کدام سیخ ها گفته میشود، مختصرا بیان نمایید؟
جواب: سیخ گرید 60 به سیخی گفته میشود که مقاومت کششی یا (Tensile Strength) آن PSI 90000 یا MPa 620 بوده و مقاومت تسلیمی یا (Yield Strength) آن PSI 60000 یا MPa 420 باشد.

 

سوال 52 - شکست یا ( Rupture) در سیخ چه زمانی رخ میدهد واضح سازید؟
جواب: شکست در سیخ زمانی وااقع میشود که سیخ در اوج مرحله تسلیمی یا Yielding که بعد از آن توان تحمل قوای بیشتر را نداشته باشد برسد، شکست یا (Rupture) رخ میدهد.
Yield Point در سیخ چه را بیان میدارد؟ مختصرا توضیح دهید؟
جواب: Yield Point عبارت از نقطه ی است که سیخ در این نقطه شروع به تسلیم شدن نموده و بطرف شکسته شدن در حرکت میباشد.

 

سوال 54 - هدف از قطر موثر یا (Effective Diameter) در سیخ چه بوده واضح سازید؟
جواب: هدف از قطر موثر در سیخ همان قطری است که مستقیما تحت تاثیر قوای کششی قرار گرفته و یا بعباره دیگر: درنظرداشت قطر بدنه سیخ بدون رخ ها خارجی آن را قطر موثر یا (Effective Diameter) یاد میکنند.

 

سوال 55 - فارمول دریافت مساحت سیخ گول را واضح سازید؟
جواب: فارمول دریافت مساحت سیخ گول عبارت است از: S= π D^2/4

 

سوال 56 - وزن مخصوصه Steel یا فولاد را واضح سازید؟
جواب: وزن مخصوصه عبارت است از: kg/m3 7850

 

سوال 57 - مدیریت پروژه را مختصرا تعریف نمایید؟
جواب: مدیریت پروژه عبارت از تنظیم و یا انتظام خلاقیت، پلانگذاری، تطبیق، کنترول و به اختتام رسانیدن فعالیتهای پروژه وی به منظور نیل موفقانه به هدف پروژه میباشد.

 

سوال 58 - واژه (Project Stakeholders) به چه مفهوم بوده با مثال واضح سازید؟
جواب: مفهوم Project Stakeholders به افرادی خطاب میشود که به نحوی در یک پروژه دخیل بوده، در تطبیق پروژه دلچسپی داشته و بشکل فردی و یا وابسته به سازمان و یا مستقیم و غیر مستقیم در تطبیق درست پروژه سهم داشته باشد. بطور مثال، بزرگان و یا افراد سرشناس در مکانی که پروژه مورد نظر در آن تطبیق میشود را بنام Project Stakeholders یاد میکنند.

 

سوال 59 -چرخه حیات مدیریت پروژه یا (Project Life Cycle Management) را واضح سازید؟
جواب:

 

سوال 60 - بمنظور اجرا و تطبیق موفقانه ی یک پروژه در نخست نیاز به چه میرود، مفصلا بیان نمایید؟
جواب: بمنظور اجرا و تطبیق درست و موفقانه یک پروژه قبل از آغاز پروژه نیاز به تحلیل (SWOT) بوده که در این مرحله چهار شاخص عمده موفقیت در پروژه که عبارتند از : Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.

 

سوال 61 - فرق بین (Project Goals) و (Project Objective) چه بوده واضح سازید؟
جواب: (Project Goals) عبارت از اهداف مقطعی، فرعی و یا کوچک در جریان فعالیت های پروژه بوده که مجموع این اهداف را (Project Objective) یا هدف نهایی پروژه یاد میکنند.

 

سوال 62 - انواع منابع یا (Resources) در یک پروژه را نام بگیرید؟
جواب: منابع بشری، منابع فزیکی یا میخانیکی، منابع مالی و منابع غیر محسوس از جمله منابع در اجرای یک پروژه یا هدف میباشد.

 

سوال 63 - سه شاخص عمده و کلیدی یک تیم موفق در پروژه را نام بگیرید؟
جواب: سه شاخص عمده در موفقیت یک تیم عبارتند از: اهداف واضح و مشخص، تصمیم گیری موثر، فضای مناسب کاری و سهم گیری متعادل در (Activities) یا فعالیتهای پروژه میباشد.

 

سوال 64- مدیریت خطر یا (Risk Management) در یک پروژه چه را بیان نموده و مسوولیت آن مربوط به کی میباشد؟
جواب: مدیریت خطر یا (Risk Management) عبارت از مدیریت فعالیت های خطرساز در جریان تطبیق یک پروژه بوده که مسوولیت آن را مدیر پروژه یا (Project Manager) به دوش دارد.

 

سوال 65 - اصطلاح (Critical Path Method) یا (CPM) در پروژه چه را بیان نموده و در اجرای پروژه چه نقشی را ایفا مینماید؟
جواب: اصطلاح (Critical Path Method) به میتود تحلیل مسیر فعالیت های بحرانی در اجرای یک پروژه بوده که تحلیل و دریافت به موقع آن پروژه را از طولانی شدن و ناکام شدن در امان میسازد.

 

سوال 66– خاک ها از نظر چسپش به چند نوع است؟
جواب - خاکها از نظر چسپش به دو نوع است.
الف – خاکهای که دارای حد روانی و حد پلاستیکی باشد.
ب – خاکهای غیر چسپنده که دارای حد روانی و حد پلاستیکی نباشد و در ترکیب شان ریگ و جغل موجود باشد.

 

سوال 67 – فرق بین فیصدی آب حالت مایع و حالت پلاستیک چیست؟
جواب - فرق بین فیصدی آب حالت مایع و حالت پلاستیک بنام پلاستیسیتی اندکس یاد میشود وبه حرف Pi ارایه میگردد.

 

سوال 68 – پلاستیسیتی اندکس چی مفهوم را ارایه میکند؟
مفهوم پلاستیسیتی اندکس از موجودیت کلی در خاک نمایندگی میکند قیمت بلند Pi مفهوم موجودیت بیشتر کلی را دارد.

 

سوال 69 – برای مقاصد انجنیری از کدام سیستم های تصنیف خاک استفاده میشود؟
جواب - برای مقاصد انجنیری از دو سیستم تصنیف خاک استفاده میگردد.
الف – تصنیف خاکها بطریقه آشتو 
ب – تصنیف خاکها بطریقه یونیفاید.

 

سوال 70 – پراکتور به چند نوع است و نیز بگویید که هدف از آزمایش پراکتور چیست؟
جواب -پراکتور به دو نوع است یکی پراکتور استاندرد (Standard Proctor) ودیگری بنام مودیفاید پراکتور (Modified Proctor).
هدف اساسی از آزمایش پراکتور پیدا نمودن OMC و MDD میباشد.

 

سوال 71 –OMC و MDD چیست ودر کجا از اینها استفاده به عمل میآید؟
جواب - 
OMC عبارت از همان مقدار آبی است که خاک بلند ترین کمپکشن خود را میگیرد و MDD عبارت از بلندترین کثافت خاک خشک میباشد. از OMC در آزمایش CBR استفاده به عمل میآید و از MDD در آزمایش ساحوی FDT استفاده به عمل میآید.

 

سوال 72 – سیستم کار آزمایش SPT را در ساحه تشریح نماید؟
جواب - سیستم کار ازمایش SPT به شرح ذیل میباشد.
الف – راد نمونه گیری را به سه حصه مساویانه 15cm که در مجموع 45cm میشود تقسیم مینماییم.
ب – وزنه 65kg را از ارتفاع 60cm بشکل سقوط آزاد بالای آن رها مینماییم ضربات هر 15cm را بطور جداگانه ثبت مینمایم.
ج – درمحاسبات بعدی بخاطر ظرفیت برداشت خاک از ضربات 15cm اول صرف نظر مینماییم از در قسمت دیگری آن درمحاسبات استفاده میگردد.

 

سوا ل 73 – هدف از آزمایش SPT درساحه چیست؟
جواب - از آزمایش SPT درساحه به سه هدف استفاده میگردد.
الف – خاکها را از نگاه درجه سختی درساحه صنف بندی مینماید
ب – بدست آوردن نمونه دست نخورده برای آزمایش انکنفاین (Unconfined Test).
ج – درطبقات که نمونه زنده گرفته نمیشود از ضربات آن برای پیدا کردن زاویه داخلی ذرات خاک استفاده میگردد.

 

سوال 74 – هدف از آزمایش مقاومتف فشاری (Unconfined compressive test)خاکهای دست نخورده چیست؟
جواب - این آزمایش به دو هدف استفاده میگردد.
الف – جهت دریافت مقاومت خاکهای چسپناک که دارای ساختار طبیعی ( برهم نخورده ) بکار میرود.
ب – جهت دریافت فصدی اساسیت طبقات خاکها بکار میرود.

 

سوال 75 – هدف از آزمایش برش مستقیم یا (Direct shear test) چیست؟
جواب - هدف ازین آزمایش پیدا نمودن فکتورهای ذیل میباشد.
الف –C یا ضریب چسپش خاک 
ب – زاویه اصطکاک داخلی خاک

 

سوال 76 – اگر وزن حجمی ȣ0 خاک در آزمایش لابراتواری 1.82gr باشد و رطوبت طبیعی آن W0 = 20% بدست آمده باشد وزن حجمی خشکγ_d را محاسبه نمایید؟
γ_d=γ_0/(1+W_0 )=1.82/(1+0.2)=1.516 

 

سوال 77– دریک آزمایش لابراتواری وزن حجمی خاک γ_0=1.98 gr/cm^3 وزن مخصوص آب GS=2.71 % ورطوبت آن % 25.5 باشد وزن حجمی خشک خاک)γ_d ), ضریب منفذداری خاکe) ) و فیصدی تخلخل را دریابید؟
جواب :- 
γ_d=1.98/(1+0.255)=1.5776
e=(GS-γ_d)/γ_d =(2.71-1.5776)/1.5776=0.7177
n(%)=1/(1+e)=1/(1+0.7177)=58.2 %

 

سوال 78– جهت دیزاین مخلوط کانکریت کدام آزمایش های لابراتواری بالای ریگ و جغل اجرا گردد؟
جواب:- جهت دیزاین مخلوط کانکریت آزمایش های لابراتواری ذیل بالای ریگ و جغل انجام میشود.
کثافت
وزن مخصوصه
فیصدی خلاء
فیصدی آب موجود
فیصدی جذب آب
فیصدی انبساط
درجه بندی دانه ها
مقاومت
شکل دانه ها
مقدار سیلت در جغل.

 

سوال 79– خشت درجه اول دارای کدام خصوصیات میباشد؟
جواب - خشت درجه اول باید دارای مقاومت کمتر از 140 کیلوگرام بر سانتی متر مربع نبوده هنگامیکه در آب 25 درجه برای 24 ساعت گذاشته شود بیشتر از %20 وزن خود آب را جذب نکند.

 

سوال 80 – وظیفه سمنت در مخلوط کانکریت چیست و نمونه های کانکریت بعد از کانکریت ریزی چند روز در لابراتوار تحت مراقبت ( Curing ) میباشد ؟
جواب : سمنت نقش چسپاننده را کانکریت دارد و مدت مراقبت 28 روز میباشد .

 

سوال 81– تناسب (1:1.5:3) چه مفهوم را دارد ارایه میکند و حجم منک ساحوی را ذکر نماید ؟
جواب : تناسب ذکر شده مقدار سمنت (1) ، ریگ (1.5) و جغل (3) را نشان میدهد و حجم منگ ساحوی مساوی به (0.035) متر مکعب میباشد .

 

سوال 82 – آب در کانکریت چه وظیفه دارد ؟
جواب : وظیفه مرطوب ساختن کانکریت غرض خوب مخلوط شدن اجزای آن ، تولید قابلیت کاری و تولید عمل کیمیاوی در سمنت را دارد .

 

سوال 83 - هوای سرد نظر به کود (306 section 3.2) ACI چه تعریف دارد ؟
جواب : هرگاه درجه متوسط هوا سه روز پی در پی (5+) درجه سانتی گراد باشد عبارت از هوای سرد است .

 

سوال 84– در مورد جغل که در کانکریت استفاده میشود مختصرآ معلومات دهید ؟
جواب : جغل مورد استفاده باید سخت ، مقاوم ، با دوام و فاقد مواد نباتی گل و خاک باشد ، زیرا ارتباط مستقیم با مقاومت کانکریت دارد .

 

سوال 85 – هدف از آبدهی کانکریت بعد از ریخت چیست ؟
جواب : به خاطر که قبل از تعامل بین سمنت و مواد پر کننده کانکریت آب آن تبخیر نکند آبدهی ضروری بوده زیرا باعث کاهش مقاومت آن میگردد .

 

سوال 86 – کانکریت به صورت عموم به چند نوع است و در مقابل کدام قوه خوب عمل میکند ؟
جواب : بصورت عموم به دو نوع است ، یکی آن سیخدار ( RCC ) و دوم آن بدون سیخ (PCC) است ، و در مقابل قوه های فشاری خوب عمل میکند .

 

سوال 87 – حد مجاز خاک در ریگ چند فیصد است ؟
جواب : حد مجاز خاک در ریگ (3 الی 5) فیصد است .

 

سوال 88 – اگر مقدار آب در مخلوط کانکریت زیاد شود باعث کدام تغیرات میشود ، وآیا آب علاوه کردن در موتر کانکریت در ساحه مجاز است یا خیر ؟
جواب : باعث پائین آمدن مارک کانکریت میشود که در نتیجه مقاومت آن کم میشود ، و در ساحه علاوه کردن آب در موتر کانکریت به هیچ وجه مجاز نیست .

 

سوال 89 – سه خواص عمده کانکریت را صرف نام ببرید ؟
جواب : قابلیت کاری ، مقاومت و دوام آن میباشد .

 

سوال 90 – دوام کانکریت چیست ؟
جواب : دوام کانکریت عبارت از عمر آن است که بستگی به کثافت و غیر قابل نفوذ بودن در برابر آب آن دارد . هر قدر کثافت آن زیاد و غیر قابل نفوذ آب باشد در مقابل تاثیرات عوامل جوی مقاومت زیاد تر داشته و دوام یا عمر آن بیشتر است .

 

سوال 91 – قابلیت کاری کانکریت را تشریح نماید ؟
جواب : کانکریت که بتوان آنرا راحت در بین قالبها ریخت در صورتیکه مقاومت مطلوب را نیز بدهد . عبارت از قابلیت کاری کانکریت است .نسبت آب و سمنت معین نه تنها قابلیت کاری بلکه مقاومت کانکریت را نیز کنترول میکند .

 

سوال 92 - مخروط سلمپ تست درچند مرحله و به اساس وزن یا حجم پر میشود و هم چنان هر لایر چند ضربه راد زده میشود و در چه مدت بالا گردد؟
جواب: مخروط سلمپ تست درسه مرحله به اساس حجم پرمیشود و هرلایه آن 25 ضربه راد زده میشود وهمچنان مخروط سلمپ تست درمدت 5 الی 7 ثانیه بالاگردد
سوال 93 - تست های مهم ساحوی کانکریت رانام ببرید.
جواب: تست های مهم ساحه وی کانکریت عبارت اند از تست حرارت .سلمپ تست وتست هوای کانکریت.

 

سوال94 - تدابیرکانکریت ریزی درهوای گرم رامختصرآ بنوسید؟
جواب: درصورتیکه درجه حرارت هوا بالاتر از 30 درجه سانتی گراد میشود ضرورت است تاتدابیر مثل سرد ساختن مواد پر کننده کانکریت ریگ و جغل با پاشیدن آب سرد, ایجاد سایه بان ها بالای آنها, ذخیره کردن آنها در گدام های سر پوشیده آنها را سرد ساخته و همچنان ذخیره آب مورد استفاده را تازه پر کرده و در بین آن کنده های یخ انداخته شود. لوله های انتقال آب های سفید باید رنگ کرد, موتر های انتقالی کانکریت باید به رنگ سفید باشد و اطراف مکسر آنرا با پوشاندن تات و آب پاشی کردن میتوان کانکریت را سرد ساخت. همچنان کوشش شود که کار کانکریت ریزی از طرف صبح وقت یا عصر شروع شود. 

 

سوال 95 - درجه حرارت آب برای نگهداری نمونه های کانکریت به چه اندازه است و مقدار چونه که در آب مذکور علاوه میشود چه مقدار است؟
جواب: درجه حرارت آب در کیورنگ تانک 23 مثبت منفی دو درجه و درجه حرارت داخل اطاق از 25 درجه بالا نباشد. مقدار چونه که در کیورنگ تانگ علاوه میگردد 3 گرام در لیتر مد نظر گرفته شود. 

 

سوال 96 – برداشتن سلمپ از روی نمونه کانکریت چه مدت زمان را در بر میگیرد؟
جواب:- مدت 5±2 Sec را در بر میگیرد.

 

سوال 97 – از کانسولیدیشن تست کدام فکتور ها بدست میآید؟
جواب :- AV, MV, CV, CC, CS بدست می آید که به اساس همین فکتورها نشست خاک تعین میگردد.

 

سوال 98 – تست کانسولیدیشن در خاک چیست؟
جواب :- 1 – ترک آخرین قطره آب از نمونه خاک تحت فشار معین کانسولیدیشن گویند
2 – جابجا شدن ذرات خاک تحت فشار معین را کانسولیدیشن گویند.

 

سوال 99 – از اجرای دایرکتشیر تست بالای نمونه خاک کدام فکتورها حاصل میگردد؟
جواب :- ضریب چسپش مخصوصه(C) kg/cm2 برای پیدا نمودن زاویه یی اصطکاک داخلی ذرات خاک φ به درجه.

 

سوال 100 – تحلیل میخانیکی خاکها به کدام منظور استفاده میگردد؟
جواب :- برای دریافت اندازه دانه های ذرات خاک (قطر ذرات خاک) استفاده میگردد.

 

سوال 101 – ظرفیت برداشت خاک به کدام طریقه ها دریافت میگردد؟
جواب :- 1 – به طریقه برش مستفیم 2 – پلیت لود 3 –SPT 4 – CPT

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 30 بهمن 1397 ساعت: 13:51