پنجاه سوال تخنیکی انجنیری عمومی

ساخت وبلاگ
چکیده : سمنت به چند نوع است لطفاً نام بگیرید.؟ جواب : سمنت زود جوش – سمنت سفید – سمنت عادی – سمنت متوسط - ... با عنوان : پنجاه سوال تخنیکی انجنیری عمومی بخوانید :

سمنت به چند نوع است لطفاً نام بگیرید.؟

 1. جواب : سمنت زود جوش – سمنت سفید – سمنت عادی – سمنت متوسط - سمنت دیر جوش - سمنت ضد نمک.

 

 1. فیصدی مصاله در سنگ کاری و خشت کاری چند فیصد می باشد؟
  جواب : در سنگ کاری 35-30 فیصد . در خشت کاری 25- 28

 

 

 1. محکمیت کانکریت تحت کدام شرایط در مدت چند روز معلوم می گردد؟
  جواب : در صورتیکه رطوبت % 90 باشد و درجه حرارت 20°C باشد در 28 روز %( 60 ــ 70 ) سخت میگردد.

 

 1. پروژه چیست؟
  جواب: پروژه عبارت از یک سلسله فعالیت های مؤقتی می باشد که آغاز و انجام آن دقیقاً تعیین شده و یک محصول و یا خدمت خاصی را عرضه می نماید. یک پروژه باید دارای مقاصد واهداف واضیح باشد.

 

 1. سولینگ (soling) چیست؟
  جواب: وقتی که زیر تهداب نرم و یا خراب باشد، قبل از ریختن کانکریت تهداب یک لایه خشت بدون مصالحه و یا سنگ فرش می شود، و بعد بالای آن کانکریت ریخت می شود که همین فرش به نام سولینگ یاد می گردد.

 

 1.   Cycle of Project یا دوران   عمومی   کار یک پروژه را نام بگیرید؟
  جواب: پلان ، سروی ، نقشه ، دیزاین ، برآورد ، قرارداد ، تطبیق پروژه ، تسلیمی پروژه، بهره بردارى.

 

 

 1.  زلزله چند نوع قوه را بالای تعمیر وارد کرده و بالای کدام قسمت اجزای ساختمان عمل می کند؟

زلزله دو نوع قوه عمودی و افقی را بالای تعمیر وارد نموده و در قسمت گره های اتصالی پایه ها و گادر ها عمل می کند.

 

 1. هدف آب دهی کانکریت در بدنه ساختمان چیست توضیح دهید؟

قبل از این که بین سمنت و مواد پرکننده تعامل صورت گیرد، آبدهی ضرورت می باشد از جهت تبخیر آب تا تعامل در کانکریت صورت گیرد.

 

 1. عمق تهداب گذاری تعمیرات مربوط کدام عوامل می باشد تشریح نماید؟
  اول : وزن وارد بر تهداب از اثر وزن ساختمان 
  دوم : مربوط به نوعیت خاک اساس تحت ساختمان 
  سوم: عمق یخ زدگی زمین

 

 1. شیمای اساسی پلان گزاری تعمیرات کدام هاند؟

عبارتند از: شیماهای دهلیزی، گالری، تسلسلی، مرکزی، صالونی، سکشنی و مختلط.

 

 1. تعمیر را تعریف نماید؟
  پروژه ساختمانی را می نمامند که دارای فضاهای داخلی بوده و از آن به شکل از اشکال بهره برادری صورت گرفته شود. مانند تعمیرات مدنی، صنعتی و زراعتی.

 

 1. مدیریت پروژه چیست؟

 عبارت از پروسه منظم پلان گزاری، سازماندهی و هماهنگی و تطبیق و کنترول  می باشد. و یا به عبارت  دیگر استفاده مؤثر از نیروی های مادی و انسانی جهت رسیدن به اهداف اساسی پروژه می باشد.

 

 1. سروي چيست تعريف نمائيد؟

سروی علميست كه فاصله های نسبتی افقی و موقعيت های نسبتی ارتفاعی نقاط را بر روی زمين و نزديك زمين تعين نمايد.

 

 1. سايت پلان چيست توضيح کنید؟

سايت پلان عبارت از پلان مهندسی و ترسيمات تفصيلی انجنيری در رابطه به يك قطعه زمين می باشد.

سايت پلان معمولأ نشان دهنده محدوده پروژه، پاركينگ، شبكه فاضلاب، شبكه آب رسانی، لايتنگ، پياده روها، ساحات سبز وغيره ساختمان ها می باشد.

 

 1. دیزاین پروژه چيست؟

ديزاين عبارت از سروی و نقشه برداري، ترتيب ترسيمات، لست مشخصات، برآورد احجام كار و قيمت گزاري يك پروژه مي باشد.

 

 1. ارزيابي پروژه چيست؟

ارزیابی پروژه عبارت اند از  تجزیه و تحلیل دیزاین، نتایج و اثرات پروژه قبل از تطبیق، در جریان تطبیق و پس از تطبیق پروژه با مرور و بررسی اقدامات اصلاحی مي باشد.

 

 1. چند نوع  نقشه  در ساحه  کار تعمیرات ضروری پنداشته می شود؟

نقشه های   انجنیری  ، از قبیل (نقشه های استرکچر ساختمان، آبرسانی و کانالیزیسیون،  شبکه برق ضعیف و قوی، شبکه انترنت، تهویه و سرمایش و گرمایش وغیره) نقشه های مهندسی از قبیل  (سایت پلان، پلان ها، قطع ها، نماها، دیتایل ها، پلان عمومی وغیره) می باشد.

 

 1. كنترول چيست؟

كنترول عبارت از پروسه است كه مطابقت فعاليت هاي انجام شده را با فعاليت هاي پلان گذاری شده تحت غور قرار مي دهد.

 

 1. ساختمان را به گونه فشرده تعریف کنید؟

ساختمان کلمه جامع بوده که همه پدیده های هنری مهندیسی و معماری در اثر تحولات فکری و زحمات جسمانی بشر به منظور برآورده شدن نیازمندی های جامعه ایجاد و اعمار می گردد.

 

 1. سایفون را تعریف نمایید؟

سایفون عبارت از ساختمان های آهن کانکریتی اند که آب را از زیر شیله و یا دریا از یک سمت به سمت دیگر انتقال می دهد.

 

 1. گبیون را تعریف نماید؟

گبیون قفس ها یا بکس های متوازی الاضلاع مکعبی و مستطلی می باشد که از سیم فولادی ملمع شده با فلز جست و یا (پولی ایتیلین) بافته شده و از سنگ های به اندازه15 الی 35 سانتی متر در آن پر می گردد.

 

 1. قوه های عامل بالای یک ساختمان را نام بیگرید؟

1- قوه های موقتی متحرک 2-قوه های دایمی غیر متحرک 3- قوه های وارده از اثر باد  4- قوه های وارده از اثر زلزله.

 

24. مارک کانکریت را تعریف کنید؟

مارک کانکریت عبارت از مقاومت نهائی در حالت فشار (95% مقاومت) مکعب های ستندرد که دارای ابعاد 15در15در 15 سانتی متر بوده و تا مدت 28 شبانه روز تحت حرارت 2+20 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبتی 90% نگهداری شده باشد و در روز 28 تجربه گردد.

 

25. لایحه وظایف یک سوپروایزر چیست؟

ü      تطبیق پروژه های دیزاین شده در ساحه معیین.

ü      تثبیت احجام کار انجام شده و فیصدی پیشرفت آن .

ü      مشوره دهی حین تطبیق دیزاین های انجام شده به انجنیزان ساحوی.

ü      تهیه راپور از وضیعت پروژه های تحت کار .

ü      ترتیب بل های کار کردگی پروژه غرض پرداخت اقساط پولی .

ü      کنتزول از کمیت و کیفیت کار.

ü      ترتیب راپور های   تخنیکی   از پیشرفت کار .

 

 1. تهداب ها به چند نوع است ؟

تهداب ها به سه نوع است

1-      تهداب های میخی یا ستونی 2- تهداب های فیته یی3- تهداب های فرشی.

 

 1. گادر چیست، تعریف نماید؟

 گادر عنصر ساختمانی بوده که بار های خود و بالایی خود را از طریق پایه و تهداب به اساس خاک انتقال می دهد . گادر به دو نوع اساسی و فرعی دسته بندی گردیده و از نگاه مواد  ساختمانی به گادر های آهنکانکریتی ، فلزی و چوبی شناخته شده اند . گادر های آهن کانکریتی تا درازی 18متر  یا کوچکتر از آن ساخته می شوند و گادر های که طول وایه شان از 18متر بزرگتر اند می توانند فلزی ساخته شوند . گادر ها دارای دو ناحیه فشاری و کششی می باشد، و سیخ های اساسی در ناحیه کششی کار می گردد در حالی که در گادر های با سیخ بندی دوگانه ، سیخ ها در هر دو ناحیه (کششی و فشاری) کار می گردد.

 

 1. دیتایل نقشه ها چه را گویند و به چه منظور در نظر گرفته می شوند؟

  دیتایل عبارت از واضیح و آشکار ساختن یک اتصال و یا گره به اندازه بزرگتر را گویند و به مقایس های10: 1 ،20:1 در نظر گرفته می شوند.

 1. کمپکشن در سرک سازی چی نقش دارد؟

خلا های داخل طبقات را کم می سازد، نفوذ پذیری سرک را در مقابل بار کم می سازد و مقاومت سرک را در مقابل وزن وارده بلند می برد.

 1. ضخامت اعظمی پلستر معمولأ چند سانتی متر گرفته می شود؟

الف: یک سانتی متر،       √ ب: دو سانتی متر،     ج: 2.5 سانتی متر،       د: سه سانتی متر.

 

 چند نوع درز و یا (Joint ) در سرك هاي که داراي فرش سخت می باشند استفاده شده می تواند، نام بگیرید؟

۱- درزهاي انقباضی  (Contraction Joint )

۲- درزهاي انبساطی (Expansion Joint )

۳- درزهاي ساختمانی (Construction Joint )

4. سیخ دوخت (Dowel Bar )ِ

 

 1. عامل تخریب کننده سرك ها را نام بگیرید؟

۱-تکرار بار اکسل .     ۲- بارگذاري اضافی .    ۳- تغیر درجه حرارت و رطوربت.   ۴- تغییر تراکمیت .  ۵- تحکیم خاك اساس فرش .     ۶- برش در خاك اساس .  ۷-  سایش توسط ترافیک .  ۸- سخت شدن قیر .  ۹- تنزل کمیاوي.  ۱۰ - تنزل اگریگات ها.

 

 1. از جمله تست هاي که در جغل که در بستر سرک کار می گردد  انجام می شود پنج نوع آن را نام بگیرید؟

جواب:  تست هاي جغل قرار ذیل است

Crushing test •

Abrasion test •

Impact test •

Soundness test •

Shape test •

Specific gravity and water absorption test •

Bitumen adhesion test •

 1. لندسکیب را تعریف نمایید؟

لندسکیب از دو کلمه گرفته شده که لند به معنای زمین و سکیب به معنای منظره است و به عبارت دیگر لند سکیب طراحی و سازماندھی منظره زمین توسط درختان، درختچه ھا، گل ھا، چمن ھا و سایر سبزه های دیگر می باشد.

 

 1. عناصر اساسی تعمیر را نام ببرد؟

عناصر اساسی تعمیر عبارت از: سلب، گادر، پایه زینه، و تھداب می باشد.

 

 1. در طرح مھندسی تعمیرات برای تدابیر زلزله کدام فکتورھا در نظر گرفته  می شود؟

در طرح مھندسی تعیرات برای تدابیر زلزله فکتورھای زیر در نظر گرفته می شود:

 • شکل ھندسی تعمیر را نزدیک به مربع می سازیم.
 • شکل ھندسی تعمیر را دایروی یا نیمه  دایروی می سازیم.
 • شکل ھندسی تعمیر را مثلثی یا بیضوی می سازیم.

 

 1.  تھداب ھای تعمیرات از لحاظ مواد ساختمانی به چند نوع  تقسیم شده است؟

تھداب ھا از لحاظ مواد ساختمانی به چھار نوع میباشد.

 1. تھداب ھای سنگی
 2. تھداب ھای سنگ کانکریتی
 3. تھداب ھای کانکریتی
 4. تھداب ھای آھن کانکریتی

 

 1. طرح و دیزاین تھداب ھای تعمیرات مربوط بھ کدام فکتور ھا میشود؟

طرح و دیزاین تھداب ھای تعمیرات مربوط به فکتور ھای زیر می شود.

        I.            نوعیت خاک

      II.            موجودیت و ترکیب آب ھای تحت الاراضی

    III.            عمق یخ بندان

   IV.            مقدار قوه ھای وارده

 

 1. اگر در روی یک نقشه طول یک خط 36mm  ملی متر ترسیم شده باشد اندازه واقعی خط ترسیم شده را در یافت نماۀید در صورتیکھ مقیاس M1:500  در نظر گرفته شده باشد؟

جواب – 18m

 

 1. تفاوت بین قوه ھا و بارھا چیست؟

بارھا از طرف بیرون بالای عناصر ساختمانی واقع می گردد، و قوه ھا در داخل عناصر ساختمانی از اثر بار ھای خارجی واقع میگردد.

 

 1. آھن کانکریت را تعریف نمائید؟

آھن کانکریت عبارت از ماده ساختمانی می باشد که از دو مواد ساختمانی دیگر آھن و کانکریت)  ترکیب شده است.

 

 1. سلب را تعریف و به چند نوع است ھر کدام آن را نام ببرید؟

سلب عبارت از عنصر ساختمانی می باشد که ضخامت آن نسبت به طول و عرض آن چندین مرتبه کوچک میباشد. و

سلب ھا به صورت عموم به چھار نوع است:

One-way slab

Tow way slab

Flat slab (beam less)

Waffle slab

 

 1. تھداب را تعریف نمایید و به  صورت عموم به  چند نوع است؟

تھداب عبارت از عنصر ساختمانی میباشد. که بارھای ساختمان را به اساس انتقال میدھد و به  دو نوع است

1. تھداب ھای سطحی                          2. تھداب ھای عمقی

 

 1. سرک اسفالتی در کدام موسم زیاد متضرر می شود و طبقھ اسفالت بھ چند نوع تقسیم شده است؟
  جواب- سرک اسفالت در موسم گرما زیاد متضرر می گردد زیرا که اسفالت در حرارت زیاد مقاومت خود را از دست داده و باعث نشست میشود.
  طبقھ اسفالت بھ دو نوع تقسیم شده کھ عبارت اند از
  Wearing course •
  Binder course

 

 1. علم آبرسانی را تعریف نمائید؟
  جواب : علم تهیه آب آشامیدنی صحی و توزیع آن براي مسکونین یک منطقه توسط معابر مطمئن بنام آبرسانی یاد گردیده است، ویا اینکه آبرسانی عبارت از رسیدگی علمی و تخنیکی به امور انکشاف ، استخراج ، ذخیره ، تصفیه و توزیع آب مشروب صحی می باشد که از نگاه کمیت و کیفیت جواب گوي نیازمندي هاي مصرف کنندگان یک منطقه بوده بتواند.

 

 1. منابع آبی جهان را نام ببرید؟
  جواب :1آب هاي زیرزمینی و آبهاي سطحی
  الف: آب هاي زیرزمینی شامل کاریزها ، چاه ها و چشمه ها
  ب: آب هاي سطحی شامل برکه ها، دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها میباشد.

 

 1. جریان را تعریف نمایید و واحد آن چه است؟
  جواب : نسبت تغییرات بار الکتریکی به زمان را جریان می گویند و واحد آن امپیر است

 

 1. خطوط انتقال انرژي را تعریف نماید؟
  جواب :12در شبکه هاي برق رسانی براي انتقال انرژي تولیدي نیروگاه ها به مراکز مصرف، ایجاد ارتباط بین شهرها یا مرکز مهم مصرف با هدف افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی یا دلایل متعدد دیگر از خطوط انتقال نیرو استفاده می شود.

 

 1. انواع پایه هاي خطوط انتقال نیرو کدامند؟
  جواب :16پایه ها عبارت اند از پایه های چوبی، پایه های فولادی، پایه های آهن کانکریتی.

 

 1. به طور عموم ميل سرک به چند نوع است، نام گرفته و ميل مجاز سرك در كوتل ها، تپه ها و بلندی ها چند فيصد محاسبه می گردد؟

جواب: به طور عموم چهار نوع ميل وجود دارد كه عبارتند از : 1- ميل نشيبي. 2- ميل بلندي. 3- ميل طولي. 4- ميل عرضي.

 1. در سرک سازی    camber چه را گویند و در سرک های کوهستانی قیر ریزی شده چند می باشد؟

کمبر میل عرضانی سرک را گویند و در سطوح قیر ریزی شده سرک های کوهستانی 2.5 سانتی متر می باشد.

...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 12 دی 1397 ساعت: 15:00