برآورد سیخ بندی

ساخت وبلاگ
چکیده : پس از قالب کاری، کار سیخ بندی آغاز میگردد و بیشتر در کار ساحه سیخ و تن برآورد می گردد و بنابر ساحه ک... با عنوان : برآورد سیخ بندی بخوانید :

پس از قالب کاری، کار سیخ بندی آغاز میگردد و بیشتر در کار ساحه سیخ و تن برآورد می گردد و بنابر ساحه کاری دارای کاربرد گوناگون می باشد.

در کل سیخ های که دارای قطر شش تا هشت ملی متر است به گونه رول و قطرهای بالاتر از آن تا چهلی ملی متر به گونه خاده که دارای درازی 11.75 متر است یافت می گردد.

اگر خواسته باشیم که وزن سیخ را از درازی آن دریافت نمایم، میتوانه این گونه عمل کرد.

وزن فی متر سیخ  = d² * 0.617   

در فارمول  بالا d قطرسیخ به سانتی متر را نشان می دهد.

مثال: وزن چهار خاده سیخ 14 ملی را دریافت نماید؟

حل: ازاینکه تمام خاده های سیخ دارای درازی استندرد 11.75 متر می باشد در گام نخست وزن یک متر آن را دریافت می نمایم.

 = 1.4 x 1.4 x 0.617 = 1.209 Kg / m   وزن یک متر سیخ 14 ملی

از اینکه طول استندرد تمام خاده های سیخ 11.75 متر می باشد پس داریم که:

  = 11.75*4 *  1.209 = 56.84 Kg    وزن مجموعی 4 خاده سیخ 14 ملی

         

قرار نورم های معماری در ساختمان 50% سیخ بندی خم وکج و 50% راست کار گرفته می شود. نظر به کلاس  سیخ ها مقاومت شان( 3000kg/cm2) بوده و ضریب ارتجاعیت آن 2(20*106 )kg/cm می باشد . از روی آموزه های ساختمانی سیخ گول را در فی متر مکعب بدنه آهن کانکریتی چنین سنجش کرده اند.

  1. برای بدنه پوشش از (35-70 )کیلوگرام فی متر مکعب.
  2. برای بدنه گادر از (70-120) کیلوگرام فی متر مکعب.
  3. برای بدنه پایه از (160-110 ) کیلوگرام فی متر مکعب.
  4. برای بدنه تهداب از( 35-50 ) کیلوگرام فی متر مکعب.

شماره

نوع فعالیت

واحد اندازه گیری

مقدار کار

کارگر ماهر

کارگر غیر ماهر  *

1

سیخ بندی پایه ها تا بلندی چهار متر همرای قات کردن

تن

1 تن

13.50 MD/Ton

0

2

سیخ بندی گادر ها و پوشش سقف های کانکریتی با قات کردن آن

تن

1 تن

12.50 MD/Ton

0

3

سیخ بندی کمان ها ، گنبد ها با قات کردن

تن

1 تن

17.00 MD/Ton

0

4

سیخ بندی تهداب های کانکریتی با قات کردن

تن

1 تن

10.00 MD/Ton

0

یادداشت: یک تن معادل است با 1000 کیلو گرام و ضایعات در سیخ بندی پنج فیصد سنجش می گردد.

پدیده معماری...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 12:45