برآورد خشت کاری

ساخت وبلاگ
چکیده : خشت کاری به متر مکعب و مترمربع نظر به عرض دیوار سنجش می گردد. باید یاد آور شد که به هر اندازه بلندی ... با عنوان : برآورد خشت کاری بخوانید :

خشت کاری به متر مکعب و مترمربع نظر به عرض دیوار سنجش می گردد. باید یاد آور شد که به هر اندازه بلندی دیوار بالا شود، طاقت کار کارگران بلند می رود که بنابر لایحه طاقت کار درست سنجش می گردد. 

افزایش که در کارگر ماهر رخ می دهد MD/M³1.0 0  بوده و در کارگر غیر ماهر 0.057 MD/M³  می باشد.

شماره

نوع فعالیت

واحد اندازه گیری

مقدار کار

کارگر ماهر

کارگر غیر ماهر*

1

خشت کاری در دیوارهای نیم خشت

مترمربع

1 مترمربع

0.14 MD/m²

0.16MD/m²

2

خشت کاری در دیوارهای یک خشت دارای ارتفاع 3 متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.65 MD/m³

1.45 MD/m³

3

خشت کاری در دیوارهای یک ونیم خشت دارای ارتفاع 3  متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.50 MD/m³

1.45 MD/m³

4

خشت کاری در دیوارهای یک ونیم خشت دارای ارتفاع 6 متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.62 MD/m³

1.7 MD/m³

 یادداشت: در خشت کاری بیست تا بیست و پنچ فیصد مصالحه سمنتی در نظر گرفته می شود که از حجم دریافت شده خشت در یک دیوار کاسته می شود.

و تفاوت که بعد از هر سه  متر ارتفاع در نورم کارگر ماهر این فعالیت رخ می دهد 0.125  MD/m³   بوده همچنان تفاوت کارگر غیر ماهر آن 0.25 MD/m³   درج کتاب ها گردیده است.

مثال: یک دیوار که دارای 10  متر طول، 0.35  متر عرض و 2.50 متر ارتفاع می باشد همچنان  دارای 2 کلکین که که به سایز    2*1.80  متر می باشد در نظر است که از خشت که دارای سایز 11*7*23 سانتی متر اعمار گردد نیاز می رود تا  اندازه خشت کاری ،تعداد خشت و طاقت کار آن را دریافت نمایم. در صورتیکه کارگر ماهر  آن 0.5 MD/m³ و کارگر غیر ماهر آن 1.45 MD/m³ سنجش گردد.

حل: در گام نخست با استفاده از کمیت های معلوم جهت دریافت حجم حقیقی خشت کاری باید حجم را که ساحه کلکین ها  در بر می گیرد از حجم دیوار منفی نموده تا حجم واقعی خشت کاری به دست آید.

حجم خشت کاری دیوار =  V= (10*0.35*2.50) – (2)*(1.8*2*.35) = 6.23 m³

حجم یک خشت مورد ضرورت  = V1= 0.23 * 0.07 * 0.11 = 0.001771

مقدار خشت مورد ضرورت  =  6.23/0.001771 =  3518  Mold ( (قالب

مقدار کارگر ماهر  = SL = 6.23 * 0.5 =  3.115 MD

مقدار کارگرغیر ماهر  = USL = 6.23 * 1.45  = 9.03  MD

برای سنجش و برآورد خشت دو نکته مورد بحث است، اینکه در کار خشت کاری 25 فیصد مصالحه یا ساختمایه ساختمانی کار گرفته می شود و همچنان ضایعات در خشت کاری از 5 تا 10 فیصد بوده اگر از این محدود بیشتر می گردد خشت ساختمانی بی کیفیت و ارزش کاربرد را ندارد و در سنجش دیوار ها حجم مصالحه از حجم خشت کاری کاسته می شود.

پدیده معماریبرآورد خشت کاری,...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 12:45