برآورد سنگ کاری

ساخت وبلاگ
چکیده : سنگ کاری که بنیاد ساختمان را می سازد، و واحد اندازه گیری آن متر مکعب بوده و به دو بخش دسته بندی می گ... با عنوان : برآورد سنگ کاری بخوانید :

سنگ کاری که بنیاد ساختمان را می سازد، و واحد اندازه گیری آن متر مکعب بوده و به دو بخش دسته بندی می گردد که هر کدام کاربرد ویژه دارد.

ا. سنگ کاری خشکه: در ساحات نمناک از سنگ کاری خشکه کار می گردد، که این گونه سنگ کاری بدون مصالحه یا ساختمایه در دیوار های غیر بردارنده مانند چهار دیواری ها وغیره کار گرفته می شود.

2. سنگ کاری مصالحه دار: به خاطر مستحکم ساختن و مطمینان کامل در تهداب ساختمان ها از این ساختمایه کار گرفته می شود که در آمیزش خود دارای سمنت و ریگ می باشد. باید نوشت که در این گونه سنگ کاری از دید بلندی و مکان نورم مصالحه و عرض سنگ کاری فرق می نماید. در ساختمان ها سنگ کار در دو بدنه کار می گردد، (سنگ کاری غرقه و سنگ کاری کرسی).

سنگ کاری غرقه: در ساختمان زمانیکه تهداب ها کندن کاری می گردد، این گونه سنگ کاری بدون کاربرد شاقوق و رجه ساخته می شود، بیشتر در سنگ کاری غرقه بافت سنگ مراعات گردیده و کوشش می شود تا خالیگاه در دربین آن نماند. طاقت کار در سنگ کاری غرقه این گونه سنجش و برآورد می گردد.

شماره

نوع فعالیت

واحد اندازه گیری

مقدار کار

کارگر ماهر

کارگر غیر ماهر

1

سنگ کاری خشکه در تهداب تا یک متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.30 MD/m³

0.25  MD/m³

2

سنگ کاری در تهداب بيشتر از یک متر

متر مکعب

1 مترمکعب

0.40 MD/m³

0.50 MD/m³

سنگ کاری کرسی: این سنگ کاری از سطح زمین به بالا کار می گردد که برای برجسته ساختن و منظم ساختن آن از چوب گز، رجه و شاقول کار گرفته می شود. بافت سنگ، محل هنگاف کاری و نورم آن بنابر بلندی آن از هم تفاوت دارد. برای اگاهی بیشتر از جدول طاقت کار در برآورد و سنجش درست کار گرفته می شود.

شماره

نوع فعالیت

واحد اندازه گیری

مقدار کار

کارگر ماهر

کارگر غیر ماهر *

1

سنگ کاری خشکه در کرسی

متر مکعب

1 مترمکعب

0.35 MD/m³

1.10 MD/m³

2

سنگ کاری با مصالحه در کرسی

رر

1 مترمکعب

0.50 MD/m³

1.20 MD/m³

3

سنگ کاری با مصالحه در کرسی  تا بلندی بيشتر از یک متر

رر

1 مترمکعب

0.62 MD/m³

1.20 MD/m³

4

سنگ کاری پايه های چهار رخ

رر

1 مترمکعب

0.62 MD/m³

1.16 MD/m³

5

سنگ کاری با مصاله در ديوار های كه بيشتر از دو متر عرض دارند.

رر

1 مترمکعب

0.40 MD/m³

1.20 MD/m³

 یادداشت: مصالحه که در سنگ کاری استفاده می شود نباید از 35 فیصد حجم سنگ زیاد شود، در سنجش و برآورد سنگ کاری حجم مصالحه از حجم سنگ کاری تفریق نمی گردد، چون در هنگام سنگ کاری از اثر چکش زدن به سنگ ضایعات گزاف را متقبل می گردد. در نیروی کاری تفاوت رخ میدهد چون به هر اندازه که ارتفاع سنگ کاری بلند برود به همان اندازه نورم کارگر ماهر بلند سنجش می گردد، که بنابر نورم طاقت کار 0.062 MD/m³   بوده همچنان تفاوت کارگر غیر ماهر آن 0.125 MD/m³   می باشد.

مثال : یک دیوار سنگی که ده متر طول، 0.6 متر عرض و 2.20 متر بلندی دارد، و همچنان به عین طول، مگر عرض 80 سانتی متر و عمق 120 سانتی متر می باشد در نظر است، با مصالحه کار گردد، حجم سنگ، مصالحه و کارگر ماهر و غیر ماهر را سنجش نماید.

حل:

از جدول طاقت کار معیار کارگر ماهر و غیر را دریافت نموده سپس از حجم دیگر مواد ساختمان را نظر به اندازه های داده شده سنجش و برآورد می گردد. 

حجم سنگ کاری در  تهداب  V1= 10* 0.8 * 1.20  =  9.60 m³

حجم سنگ کاری در کرسی  = V2 =  10 * 0.6 *2.20 = 13.20 m³

کارگر ماهربرای سنگ کاری غرقه  = SL = 9.60 * 0.40 = 3.84 MD

کارگر غیر ماهر برای سنگ کاری غرقه  = USL = 9.60 * 1.20  =  11.52 MD

کارگر ماهر برای سنگ کاری کرسی   = SL = 13.20 * 0.62 = 8.18  MD

کارگر غیر ماهربرای سنگ کاری کرسی  = USL = 13.20 * 1.20 = 15.84 MD

 مجموعه کارگران ماهر  = SL = 3.84+8.18 = 12 MD

مجموعه کارگران غیر ماهر  = USL = 11.52 + 15.84  = 27.36 MD

مجموعه سنگ مورد ضرورت  = V1+V2 = 9.60 + 13.20  = 22.8  m³

مجموعه ریگ  مورد ضرورت  = )V1+V2( * 0.35  =  (9.60 + 13.20 ) * 0.35  = 7.98  m³

 

پدیده معماریبرآورد سنگ کاری,...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 12:44