سوالات انجنیری - بخش اول

ساخت وبلاگ
چکیده : صد سوال انجنیری عمومی در بخش های ساختمان های مدنی و صنعتی، سرک سازی، ساختمان هایدرولیکی و برآورد انج... با عنوان : سوالات انجنیری - بخش اول بخوانید :

صد سوال انجنیری عمومی در بخش های ساختمان های مدنی و صنعتی، سرک سازی، ساختمان هایدرولیکی و برآورد انجنیری

 1. به طورعموم ميل به چند نوع است، نام گرفته و ميل مجاز سرك در كوتل ها، تپه ها و بلندی ها چند فيصد محاسبه می گردد؟

جواب: به طور عموم چهار نوع ميل وجود دارد كه عبارتند از : 1- ميل نشيبي. 2- ميل بلندي. 3- ميل طولي. 4- ميل عرضي.

ميل مجاز سرك دركوتل ها، تپه ها و بلندي ها حداقل %3 و حد اعظم %7  مي باشد.

 1.  ساحه يك بند به اساس كدام معيار ها انتخاب مي گردد وعرض ديوار بند عمومأ چند متر ميباشد؟

جواب: در انتخاب ساحه بند نكات ذيل در نظر گرفته مي شود: 1- كم عرض بودن ديوار بند.2- استحكامات دو جناح دريا. 3- داشتن ساحه آب گير مناسب. 4- داشتن ذخيره آب با گنجايش زياد. 5- داشتن ساحه سركوب. 6- ساحه كه مردم كمتر خساره مند گردد. 7- ساحات كه اماكن عام المنفعه كمتر متضرر گردد و از نظر جيولوجيكي مناسب پنداشته شود.

 1.  وظيفه سرريزه يا (Spillway) چيست و در كدام قسمت بند هاي آب ياري و برق موقعيت دارد.

جواب: به منظور تخلیه نمودن آب اضافی بند در نظر گرفته ميشود و موقعيت آن در بلندترین نقطه بند در نظر گرفته ميشود.

 1.  اكسل لود بالاي سرك چطور سنجش مي گردد و حد مجاز آن چقدر مي باشد؟

 جواب: اكسل لود بالاي شاهراه ها درافغانستان دوازده تن و به اساس معيارهاي استندرد سرك سازي كه توسط وزارت محترم فوايد عامه ترتيب گرديده سنجش مي گردد.

 1. بند هاي برق وآب ياري به چند نوع بوده و توليد انر‍ژي برق در يك توربين بستگي به كدام عوامل دارد؟

جواب: بند هاي برق و بند های آبياري به سه نوع بوده كه عبارتنداز: 1- بند خاكي 2- بند كانكريتي.3- بند سنگريزه ئي.

توليد انرژي برق در يك توربين بستگي به مقدار آب، ذخيره آب بند، طويل بودن تونل سركوب توربين، ميزان بارنده گي، سرازيرشدن سيلاب ها و دوران آب دارد (فشارهايدروليكي آب).

 1.  مديريت دوران پروژه شامل چند مرحله مي باشد هر يك آن را نام ببريد؟

جواب: مديريت دوران پروژه بر چهار مرحله میباشد:

1-      مرحله تشخيص. 2- مرحله ديزاين. 3- مرحله تطبيق. 4- مرحله ارزيابي.

همچنان دوران پروژه بر شش بخش به ترتيب ذيل نيز بوده ميتواند:

1-      پروگرام سازي. 2- تشخيص يا شناسائي. 3- پلانگذاري وديزاين.4- تمويل.

5- تطبيق. 6- ارزيابي.

 1.  سروي چيست تعريف نمائيد؟

جواب: سروي علميست كه فاصله هاي نسبتي افقي و موقعيت هاي نسبتي ارتفاعي نقاط را بر روي زمين و نزديك زمين تعين مي نمايد.

 1.  سايت پلان چيست توضيح کنید؟

جواب: سايت پلان عبارت از يك پلان مهندسي و ترسيمات تفصيلي انجنيري در رابطه به يك قطعه زمين در نظر گرفته شده مي باشد.

سايت پلان معمولأ نشان دهنده نقشه يك تعمير، پاركينگ، شبكه فاضلاب، شبكه آبرساني، لايتنگ، پياده روها، چمن، باغچه وغيره ساختمانها مي باشد.

 1.  سلمپ تست چيست؟

جواب: سملپ تست عبارت از واحد اندازه گيری نرمیت كانكريت مي باشد.

 1.  دیزاین پروژه چيست  ؟

جواب: ديزاين عبارت از سروي و نقشه برداري، ترتيب ترسيمات، لست مشخصات، برآورد احجام كار و قيمت گذاري يك پروژه مي باشد.

 1.  ارزيابي پروژه چيست؟

جواب: ارزیابی پروژه عبارت از  تجزیه و تحلیل دیزاین ، نتایج و اثرات پروژه قبل از تطبیق، در جریان تطبیق و پس از تطبیق پروژه با مرور و بررسی اقدامات اصلاحی ميباشد.

 1.  ميل مجاز در اراضی برای خط آهن چند فيصد است؟

جواب: ميل مجاز برای خطوط آهن نظر به استندرد هاي بين الملي %20 در نظر گرفته می شود.

 1.  یک دیوار استنادی به طول 200متر جهت جلوگیری از سیلاب اعمار می گردد و دارای مشخصات ذیل می باشد . غرقه عرض  3متر و ارتفاع آن 2 متر و بالاتر از سطح زمین ارتفاع 3 متر و عرض 1.5 متر احجام کاری دیوار را پیدا کنید؟

جواب :

الف کندن کاری                                    200m * 3m *2m = 1200m3

سنگ  کار غرقه                                    200m * 3m *2m = 1200m3

سنگ کار کرسی                              200m * 300m * 1.5m = 900 m3

 1.  گيچ يا عرض خط آهن با در نظر داشت كدام موضوعات تعين مي گردد؟

جواب: گيچ يا عرض آهن با در نظر داشت خطوط ريل كشورهايكه مناسبات تجارتي بيشتر داشته باشد تعين مي گردد و با ساير كشورهايكه عرض گيچ در تضاد قرار مي داشته باشد بايد تغير گيچ در نظر گرفته شود.

 1.  تهداب یک تعمیر را 20 کارگر در 15 روز کندن کاری می کنند 40 نفر در چنــــد روز کار آن را تمـــــام می کـــــند؟

جواب :

20 = 15

40 = x

X = 20 *15/40 = 7.5

 

 1. اگر در یک پایه ساختمانی به تعداد 8 خاده سیخ گول 16 ملی متر محاسبه شده باشد و سیخ گول نامبرده در بازار پیدا نشود چند سیخ 20 ملی متر می تواند عوض آن در پایه استعمال شود؟

10n= ∏ 8*8                              ∏

n = 5.12 ≈ 6                              

 1. سه نوع مارک  کانکریت که مقدار زیاد بار بالای آن عمل می کند  با نسبت های مخلوطی و ساحه کار آن ها معلومات دهید؟

M250 (1:1:2)    در کمان های  دارای وایه بزرگ و پایه های که بار  زیاد را بر داشت می نمایند

M200 (1:1.5:3)      در پایه های دارای ارتفاع بلند و سایر عناصر که بار متوسط  را بر داشت می نمایند

   M150  (1:2:4) در ساختمان های عمومی مانند سلب، گادر، و پایه ها.

 1. در هنگام نظار ت از پروژه کدام نوع اسناد پروژه  در ساحه کار موجود باشد؟

لست مشخصات، کاپی قرارداد، نقشه ها و پلان کاری پروژه.          

 

 1. معمولاًچند نوع  نقشه  در ساحه  کار تعمیرات ضروری است؟

نقشه های انجینیری، نقشه های مهندسی،  نقشه های آب رسانی و کانالیزیسیون،  نقشه های برق ضعیف،  نقشه های برق قوی،  سایت پلان   و نقشه های تهویه و تسخین.

 1. برآورد اول و برآورد ثانی  چه طور و به چه منظور صورت می گیرد؟

برآورد اول قبل از شروع پروسه طی مراحل تدارکات پروژه به منظور پیش بینی و تثبیت احجام تخمینی پروسه های کاری به ملاحظه نقشه ها و ساحه کار صورت می گیرد اما برآورد ثانی به منظور  تثبیت مقدار کار های انجام شده، بعد از تکمیل پروژه  به ملاحظه ساحه و تطبیق آن با لست مشخصات صورت می گیرد.

 1. در سرک سازی    camber چه را گویند و در سرک های کوهستانی قیر ریزی شده چند می باشد؟

کمبر میل عرضانی سرک را گویند و در سطوح قیر ریزی شده سرک های کوهستانی 2.5 می باشد.

 1. در سرک های کوهستانی چند نوع گولای  ساخته می شود صرف نام بگیرید؟

سه نوع ساخته می شود:گولای محدب، گولای مقعر و گولای  کارنر.

 

 1. اجزای طبقات ساختمانی سرک ها را نام بگیرید؟

طبقه بستر           soil sub grade

 طبقه فرعی تحتانی         sub base course 

طبقه تحتانی base course 

پوشش سطح سرک surface course

 1. در ساختمان های رهایشی و اداری  سیم های جریدار  1.5ملی متر و 2.5ملی متر معمولاً به چه منظور  استفاده می شود؟

سیم 1.5ملی متر جهت لین دوانی سویچ برای چراغ ها وسیم 2.5ملی متر درلین دوانی ساکت ها برای استفاده وسایل برقی صورت می گیرد.

 

 1.  چهار نوع وزن دینا میکی را نام بگیرید؟

1-وزن غیر انتقالی، تغیر پذیر به قسم پیریودیک.

2-وزن های کوبنده.

3-وزن های کوتاه مدت.

4-وزن های انتقالی.

 

 1. در آهن کانکریت کدام عنصر ساختمانی در مقابل کدام نوع قوه بیشتر  مقاومت دارد؟

سیخ  گول در مقابل قوه کششی و کانکریت در مقابل قوه فشاری بیشتر مقاومت دارد.

 

 1. اگر اوسط عرض کاسه یک بند 5کیلومتر و طول کاسه بند 20 کیلومتر باشد، برای ذخیره نمودن  900000000متر مکعب آب  ارتفاع وسطی آب چند متر میباشد.

200000m*5000m*x=900000000m3

20000m*5000m=9m      X=900000000m3

 

 1.  جهت اعمار خطوط آهن در ساحات هموار به چه اندازه كندن كاری نياز است توضيح دهيد؟

جواب: جهت اعمار خطوط آهن درساحات هموار الي 6 متر كندن كاری نياز می باشد.

 1.  در بند هاي برق توليد برق  به اساس كدام معيار ها سنجش می گردد؟

در بند هاي برق توليد برق نظر به ميل تونل سركوب بالاي توربين، موجوديت آب كافی در كاسه بند و با در نظر داشت دوعامل فوق از مودل های توليد برق نظر به هر فصل سال صورت می گيرد.

 1.  معيار های اساسی براي ديزاين سرك كدام ها اند؟

عبارتنداز: 1- كيفيت خاك.2- فشار يا لود عراده جات.3- موضوعات اقليمي 4- هايدرولوجی وغيره.

 1.  رسوبات در اثر چه به وجود آمده و حيات فزيكي يك بند چه وقت به صفر تقرب مي كند؟

چون عمومأ بندهاي برق و بندهاي آب ياري در افغانستان در جوار كوه ها و تپه هاي خاكي قرار دارند و سالانه در موسم بارندگي مقدار زيادي از آب هاي  باران و برف به شكل سيلاب در داخل دريا ها سرازير مي گردد و سرازير شدن سيلاب هاي مذكور از يك طرف مقدار آب مورد ضرورت كاسه بند را تكميل نموده و از جانب ديگر چون آب مذكور توام با گل و لاي مخلوط مي باشد، باعث پر شدن كاسه بند گرديده وهمچنان بعضأ آب هاي دريا ها به نسبت داشتن درجه بلند رسوبات باعث پر شدن كاسه بند گرديده كه اين عوامل خود به خود عمر حيات فزيكي يك بند را مساوي به صفرمي سازد.

 1. بند هاي برق و آب ياري به چند نوع بوده و توليد انر‍ژي برق در يك توربين بستگي به كدام عوامل دارد؟

جواب: بند هاي برق و بند هاي آب ياري به سه نوع بوده كه عبارتنداز: 1- بند خاكي 2- بند كانكريتي.3- بند سنگريزه ئي.

توليد انرژي برق در يك توربين بستگي به مقدار آب، ذخيره آب بند، طويل بودن تونل سركوب توربين، ميزان بارنده گي، سرازيرشدن سيلاب ها و دوران آب دارد (فشارهايدروليكي آب).

 1.  ميزان توليد برق دريك بند برق بستگي به كدام عوامل دارد؟

جواب: ميزان توليد برق در بند های برق بستگي به عوامل ذيل دارد:

1-      جريان بارنده گي.2- سرازير شدن سيلاب ها درموسم هاي مختلف.3- آبگيرساحه بند.4- سرچشمه بند.5- ساحه سركوب بند.6- ظرفيت ذخيره آب بند.

 1.  از لحاظ شکل چند نوع بند آب وجود دارد توضيح دهيد؟

جواب: بندها از لحاظ شكل به سه نوع است: 1- بند هاي خورد.2- بندهاي متوسط.3- بند هاي بزرگ.

بند هاي كه از 0.5 ميلون مترمكعب الي 10 ميلون مترمكعب ظرفيت ذخيره آب را دارا ميباشد بندهاي خورد، بندهاي كه از 10 الي 60 ميلون مترمكعب ظرفيت ذخيره را دارا ميباشد بندهاي متوسط وبند هاي كه از 60 الي......... متر مكعب ظرفيت ذخيره را دارا مي باشد بندهاي بزرگ  رديف بندي شده است.

 1.  درکشور افغانستان سرك ها به چند نوع كتگوري شده است؟

1-      شاهراه ملي.

2-      سرك هاي ولايتي.

3-      سرك هاي منطقوي.

4-      سرك هاي محلي.

5-      سرك هاي دهاتي.

 1.  فرق بين قير و تاركول چيست؟

قير جهت اسفلت سرك ها مورد استفاده قرار مي گيرد و تاركول جهت قير ريزي ميدان ها هوایی استفاده می گردد.

زيرا تاركول در مقابل تيل و ساير روغنيات از مقاومت خاص برخوردار است مگر قير در مقابل تيل و ساير روغنيات دارای كدام مقاومت نمي باشد.

 1.  براي خطوط ريل از كدام نوع ميل ها استفاده ميگردد؟  براي خطوط ريل از ميل هاي طولي وميل هاي عرضي استفاده ميگردد.
 2.  حد اعظم سرعت ريل مسافر بري بالاي سليپرهاي كانكريتي في ساعت چند كيلومتر تعين گرديده است؟

حد اعظم سرعت ريل مسافربري بالاي سليپرهاي كانكريتي في ساعت 250 كيلومتر تعين گرديده است.

 1.  کدام اعوامل مختلف در طراحی سرک ها مد نظر گرفته میشود ؟

جواب   -  1   نیازمندی های اجتماعی    2    نیاز مندی های اقتصادی    3   زیست محیطی    4   نیاز مندی های فرهنگی.

 1.   میل سرک نظر به چه تعین می گردد و نطر به اراضی دارای تفاوت است یانه ؟

 میل سرک نظر به تفاوت اراضی در ساحه تعین می گردد . و دارای تفاوت ذیل میباشد.

مناطق هموار، مناطق میلان دار و مناطق کوهی که میل آن نظر به فرمول ذیل تعین میکردد.

I = h / L                                                                                                                         L                                                                                                                                                   

 

در اینجا (I)   میل که به فیصد در نظر گرفته میشود .

(H)  تفاوت ارتفاع بین نقاط.

(L)  طول (فاصله بین نقاط) می باشد.

که میل در مناطق هموار 3 الی 5 فیصد و در مناطق تپه ئی   5تا 6 فیصد و در مناطق کوهی  تا به 10 فیصد و استسناً تا به 12 فیصد میرسد.

 1.   سرک ها نظر به ساختمان فرش به چند نوع است ؟

جواب   - سرک از لحاظ ساختمان فرش به سه نوع بوده .

1 – اسفالت بیتون  2 – اسفالت کانکریت  3 – طریقه انجزاب که در افغانستان چندان مروج نیست  .

 1.  کتگوری سرک ها نظر به چه اساس تعین میگردد ؟

جواب  - کتگوری سرک ها نظربه شدت حرکت موتر فی شبانه روز و ریلف منطقه تعین می گردد.

 1. خوب ترین سرک در شرایط افغانستان از نقطه نظر ساختمان کدام است ؟

جواب  - خوبترین سرک از نقطه نظر ساختمان نظر به محیط و منطقه و لزوم دید ساختمان اسفالت بیتون می باشد که دارای سهولت بوده که مدت کمتر را در ساختمان آن دارا می باشد ولی نظر به شرایط محیطی می توان از اسفالت کانکریت استفاده نمود. که این پروسه مدت زیاد را در بر می گیرد یعنی در مدت 28 شبانه روز را در بر می گیرد.

 1. در ساختمان سرک کدام بخش دارای اهمیت بوده وچه تاثیرات را بار میاورد؟

در ساختمان سرک بدنه خاکی دارای اهمیت زیاد بوده که به نام تهداب یا اساس سرک یاد می شود هر قدر بدنه خاکی مستحکم باشد سرک دارای کیفیت، متراکمیت و پایه داری بیشتر میباشد.

 1.  در ساختمان اساس سرک کدام عملیه صورت میگیرد  ؟

جواب  -  1  تراش نمودن طبقه  نباتی  از بدنه خاکی به ضخامت 10الی 20 سانتی متر

             2 آب پاشی با رطوبت مساعد ( درصورت تراکمیت اعظمی )

             3 تپک کاری توسط رولر ده تن در ضمن چهار عبور از یک محل .

             4 پرکاری قاعده بدنه خاکی به ضخامت بیشتر از 30سانتی متر از ریگ وجغل دریائی در دو مرحله 15 سانتی متر بعد و هموار کاری آن توسط اوتو گریدر و تپک کاری توسط ررولر هشت تن در ضمن شش عبور از یک محل همرا با آبپاشی تا حاصل کردن رطوبت مساعد .

          5 هموار کاری مخلوط جغل ماشینی.

          6 مسطح ساختن اساس ساخته شده سرک یعنی جغل فرکشنی ومنظم ساختن میلان های جانبی .

          7  هموار کاری اسفالت بیتون توسط اسفالت کلچ به ضخامت 7 سانتی متر و تپک کاری توسط رولر در ضمن 5 الی 8 مرتبه ار هر محل .

 

 

 1.  سوال 13  - ساختمان مصنوعی چیست و به چند نوع میباشد ؟

جواب   -  ساختمان مصنوعی عبارت از ساختمان های انجنیری ودفاعی سرک میباشد که عبارت اند از پل ، پلچک ، گالری ، دیوار استنادی ، سیلبر ها ، شرشره  وغیره را میتوان نام برد . که هرکدام آنها جز اساسی سرک بوده که در وقت لزوم دید ساحه از آن استفاده می گردد.

 1.  فیصدی های مخلوط قیر را توضیح نمائید ؟

در ترتیب اسفلت بیتون اجزای ذیل شامل است

        1  - 4 الی 5 فیصد قیر.

        2 -  1 الی 1.5 فیصد پودر منرال.

       3  -   30فیصد ریگ

       4  - جغل  فرکشنی به سایز  5 الی 25 ملی متر 25 فیصد

       5 -  جغل به سایز 25 الی 70 ملی متر 30فیصد

 1.  فرق سرک های شهری و سرک های شاهراه ها در چه است؟

فرق عمده در این دو نوع سرک این است که  در سرک های شاهراه ها دارای شولدرها (شانه ها) بوده و سرک های شهری فاقد شولدر ( شانه سرک ) میباشد.

 1. در ساختمان سرک تست های اساسی را نام ببرید ؟

 جوابCBR, Proctor,  F D T  که در اینجا :

CBR  تراکمیت و نفوذ پذیری خاک تعین می کند .

Proctor  رطوبت مساعد را تعین میکند.

FDT کمپکشن را معلوم می نماید.

 1. حرارت کاری اسفالت  بیتون در کدام درجه است و در ساحه کاری که اسفالت در آنجا استفاده می گردد توضیح نمائید؟

جواب  - درجه حرارت کاری 160 درجه سانتی گرید بوده و در ساحه درجه حرارت کاری از 140 درجه سانتی گرید کمتر نباشد.

 1.  خدمات شهری دارای چند بنا بوده و سرک از جمله کدام بنا  به شمار می رود؟

جواب  – خدمات شهری دارای دو بنای اساسی بوده یکی زیربنا شهری و دیگری روبنا شهری یعنی تعمیرات عامه .

شبکه های شهری عبارت اند از

1 – سرک های شهری

2 – شبکه های آبرسانی و کانالیزاسیون

3 – شبکه های انرژی برق

4 – شبکه های مخابراتی تیلیفون وانترنت

5 – شبکه های تنظیفاتی

6 – پارک ها و ساحات تفریحی.

که سرک ها از جمله زیر بنای اساسی به شمار میرود.

 1. دیوار استنادی ذیل را با شرط های استحکامی آن محاسبه نمائید؟                              

 

                                                                                                                                 A = 0.8M

B = 2 M

H = 3 M

Wsoil = 1.8 T/Cu.M

Wstone = 2.5 T/Cu.M

                                                                    P = ?

A

 

 

 

 

 

      H                                                                                      

      Wall                                             Stone

      Soil

 

 

 

 

            

                   B

     

 1. هرگاه یک پلیت پوشش از 4 سمت سخت باشد و در تحت تاثیر بار های وارده قرار گیرد در این صورت پوشش متذکره تحت تاثیر چند نوع مومنت خواهد بود؟

4 مومنت

 1. به خاطر تقلیل بخشیدن قوه های زلزله در تعمیرات کدام نقاط باید مدنظر گرفته شود؟

1- پلان تعمر باید مغلق نباشد ساده باشد کوشش شود تا طول تعمیر باید کمتر از سه چند عرض ان باشد.

2-چون قوه زلز له تابع کتله است لذا تعمیر باید سبک بوده بخصوص بامهای طبفه بالایی باید تا حد ممکن سبک باشد.

3-پلان های مغلق را توسط درزهای زلز له به پلان ساده تبدیل نمود.

4- در قسمت جایند ها باید تدابیر اضافگی باید مدنظر گرفت.

5- زمین های پرنشیب بخاطر وقوع لغزش و سقوط سنگ ها باید انتخاب نگردد.

6- در محلات پرانه شده و محلاتی که سطح اب های بلند ویا خاک ضعیف یا ریگ میده سست باشد  کوشش شود تعمیر اعمار نگردد ویا تدابیر لازمه گرفته شود.

 1. اجزای مرکبه خاک را شرح دهید؟

در تر کیب خاک سه جز( عناصر ترکیبی یا فاز) شامل می باشد.

1- ذرات جامد سخت منرالی- اسکلیت خاک (دانه)

 1. زمانیکه مایعات در بین نل ها و کانال ها در جریان اند چند نوع ریژیم موجوداست؟

ج- دو نوع 1- رژیم لیمیناری (طبقاتی)   2- ریژیم توربولنتی (مختلط)

 1. مقدار و حجم سنگ و مصالح(سمنت ِ ریگ ِ و اب را  در صورت که اندازه های ذیل دادشده دریافت نماید ؟ 

 M-200                            , W= 70cm  L=600cm        H=130cm

 

 

 

 

Vs1= 6x 0.7x 0.8= 3.36m3     ,     Stone = 3.36 +1.5 =4.8.6m3

Vs2=6x0.5x0.5=     1.5 m3

Mortar= 0.35x4.8=1.68 m3          Mortar= 1.68 m3

 

Mortar =Mark -200

Cement=222x 1.68= 373 Kg

Sand= 1.68 x 1.11 =1.864 m3

Water = 1.68 x 0.23 = 0.386 m3    386 Liter

 

Labors:

 Skilled=4.8 x 0.68 = 3.2 p

Unskilled=4.8 x 1.45 = 7 p

 

 1. در صورت که ارتفاع تعمیر تا 5 منزل باشد عرض درز زلزله چند سانتی متر مد نظر گرفته می شود؟

 

ج- درصورتی که ارتفاع تعمیر تا 5 منزل با شد عرض درز زلزله را 3cm مدنظر می گیرند.

 

 1.  مساحت تهداب ها تابع چه است؟ مساحت تهداب ها تابع مقاومت نورماتیفی خاک می باشد.
 2. مقاومت سنگ کاری در محاسبات برای دیزاین چقدر گرفته می شود؟

50 kg/cm2    

 1. دیوار های خشت پخته به عرض 35سانتی متر در صورت دیوار بر دارنده به چه ارتفاع اعمار کرده می توانیم؟

2.8 متر                           

 1. از مخلوط 1:2:4کدام مارک به دست می اید؟

ب:مارک 150               

 1. قشر محافظوی تابع جه می باشد ؟ تابع قطر سیخ گول.  
 2. مقاومت خشت درجه اول در محاسبات به چه اندازه در نظر گرفته میشود؟

                  30 kg/cm2 

 1. مقاومت سیخ های رخدار دارای چند است؟ ج- دارای مقاومت 2800 کیلوگرام فی سانتی متر مربع میباشد.
 2. در صورتیکه طول سلب 2چند عرض سلب باشد این نوع پوشش ها چه یاد می شوند؟ جواب – پوشش های گادری.
 3.  براي خطوط ريل از كدام نوع ميل ها استفاده ميگردد؟

براي خطوط ريل از ميل هاي طولي و ميل هاي عرضي استفاده مي گردد.

 1.  حد اعظم سرعت ريل مسافر بري بالاي سليپرهاي كانكريتي في ساعت چند كيلومتر تعين گرديده است؟

جواب: حد اعظم سرعت ريل مسافر بري بالاي سليپرهاي كانكريتي في ساعت 250 كيلومتر تعين گرديده است.

 1.  جهت اعمار خطوط آهن در ساحات هموار به چه اندازه كندن كاري نياز است توضيح دهيد؟

جهت اعمار خطوط آهن در ساحات هموار الي 6 متر كندن كاري صورت می گیرد.

 1.  در بند هاي برق، توليد برق  به اساس كدام معيار ها سنجش مي گردد؟

توليد برق نظر به ميل تونل سركوب بالاي توربين،  ،موجوديت آب كافي در كاسه بند و با در نظر داشت دوعامل فوق از مودل هاي توليد برق نظر به هر فصل سال صورت مي گيرد.

 1.  معيار هاي اساسي براي ديزاين سرك كدام ها اند؟

جواب: معيارهاي اساسي براي ديزاين سرك عبارتنداز: 1- كيفيت خاك.2- فشار يا لود عراده جات.3- موضوعات اقليمي 4- هايدرولوجي وغيره.

 1.  مركبات يا اجزاي يك بند برق كدام ها اند؟

مركبات و يا اجزاي يك بند برق عبارتنداز: 1- بند.2- سرريزه.3- تونل سركوب.4- كانال سرريزه.5- قسمت انتهائي كانال.6- پايپ كه آب تحت فشار را به توربين مي رساند.7- توربين خانه برق و سايرساختارها.

 1.  ميزان توليد برق در يك بند برق بستگي به كدام عوامل دارد؟

ميزان توليد برق در بند هاي برق بستگي به عوامل ذيل دارد:

1-      جريان بارنده گي.2- سرازير شدن سيلاب ها در موسم هاي مختلف.3- آبگيرساحه بند.4- سر چشمه بند.5- ساحه سركوب بند.6- ظرفيت ذخيره آب بند.

 1. چند نوع بند از لحاظ شكل وجود دارد توضيح دهيد؟

بند ها از لحاظ شكل به سه نوع است: 1- بند هاي خورد.2- بندهاي متوسط.3- بند هاي بزرگ.

بند هاي كه از 0.5 ميلون متر مكعب الی 10 ميلون متر مكعب ظرفيت ذخيره آب را دارا مي باشد بندهاي خورد، بندهاي كه از 10 الي 60 ميلون متر مكعب ظرفيت ذخيره را دارا مي باشد بندهاي متوسط و بند هاي كه از 60 الي.تالاتر از آن را ظرفيت داشته باشد بندهاي بزرگ  رديف بندي شده است.

 1.  كنترول چيست؟

كنترول عبارت از پروسه است كه مطابقت فعاليت هاي انجام شده را با فعاليت هاي پلانگذاري شده تحت غور قرارميدهد.

 1.  پلان كار چيست؟

جواب: پلان كار عبارت از برنامه ريزي فعاليت هاي كار كنان خدمات ملكي است كه به اساس لايحه وظايف جهت حصول دست اورد متوقعه تنظيم مي گردد.

ويا پلان كار عبارت از تقسيم اوقات تنظيم شده جهت انجام فعاليت ها واستفاده از منابع براي بدست آوردن نتايج ومقاصد يك پروژه ميباشد.

 1. گادر چیست، تعریف نماید؟

 گادر عنصر ساختمانی بوده که بار های خود و بالایی خود را از طریق پایه وتهداب به اساس انتقال میسازد . گادر به دو نوع اساسی و فرعی دسته بندی گردیده و از نگاه مواد  ساختمانی به گادر های آهنکانکریتی ، فلزی و چوبی شناخته شده اند . گادر های آهن کانکریتی تا درازی 18متر  یا کوچکتر از آن ساخته میشوند و گادر های که طول وایه شان از 18متر بزرگتر اند میتوانند فلزی ساخته شوند . گادر ها دارای دو ناحیه فشاری و کششی و سیخ های اساسی در ناحیه کششی انداخته می شوند در حالی که در گادر های با سیخ بندی دوگانه ، سیخ ها در هر دو ناحیه ( کششی و فشاری ) انداخته می شود .

 1. زینه ها و اشکال آنرا معرفی دارید؟

 زینه از چهار قسمت پله،خیز،چوک و مارش تشکیل شده .

  1-  پله زینه عموماً به  شکل استندرد 30 سانتی متر درنظر گرفته میشود .

   2- خیز زینه عموماً به شکل استندرد 15 سانتی متر درنظر گرفته میشود

  3- چو ک زینه باید به انداز ه عرض مارش یا بزرگتر از آن باشد .

  4- مارش زینه عموماً باید از 110 سانتی متر کم نباشد .

یک کارگرد در یک روز چندمتر کندنکاری و چند متر پرکاری میتواند؟

یک کارگرفنی در یک روز دو متر مکعب کندنکاری میکند. یک کارگر در طی یک روز 4 متر مکعب پرکاری مینماید.

منک در کار عملیات پروژه چیست و چی کار را انجام میدهد؟

اندازه منک چوبی 30*30*30 سانتی متر و پیمانه 10 لیتر و یک خریطه سمنت 50 کیلوگرام میباشد.

 

 1. ساختمان را به گونه فشرده تعریف کنید؟

ساختمان کلمه جامع بوده که تمام پدیده های هنری مهندیسی و معماری در اثر تحولات فکری و زحمات جسمانی بشر به منظور رفع احتیاجات جامعه ایجاد میگردد

 1. انواع دیوار استنادی چند نوع ساخته میشود؟

جواب  سوال  -دیوارهای استنادی را میتوان از نگاه مواد ساختمانی آنها به دیوارهای سنگی, خشتی و کانکریتی تقسیم نمود. اما باید یادآور شد در بعضی اوقات جهت احداث دیوارهای استنادی موقت از عناصر فلزی, چوبی هم استفاده میشود.

 1. صرف اجزایی ساختمانی سرک را نوشته کنید؟

1 -  طبقه بستر  Soil Sub grade             

2 - طبقه فرعی تحتانی:    Sub base Course

3 -  طبقه تحتانی           :          Base Course

4 – پو شش سطح  سرک: Wearing Course

 

 

 

 

 

 1. قیر چیست تشریح کنید(BITUMEN)؟

  جواب:  قیر عبارت از موادیست که بعد از تصفیه نفت به دست می آید و مجموعه از هایدروکاربن ها میباشد.

از قیر به شکل خالص و یا ترکیب آن در ساختمان سرک استفاده میشود. قیر انواع مختلف دارد که به اشکال مختلف از آن استفاده میشود. به خاطر اطمینان از کیفیت قیر تست های مختلف بالای آن اجرا میشود. به صورت عموم زمانیکه درجه حرارت محیط از 60 فارنهایت یا 16 درجه سانتی گرید پائین باشد، باید از استعمال قیر و ترکیبات آن خود داری نمود.   قیر نظر به حالت خویش به سه نوع تقسیم شده  که این صنف بندی نظر به تست Penetration در لابراتوار صورت میگیرد:

3.1 جامد (Solid): عبارت از قیر است که Penetration آن از 10 واحد کم باشد.

3.2 نیمه جامد (Semi solid): عبارت از قیر است که Penetration آن از 350 کم باشد.

3.3  مایع (Liquid): عبارت از قیر است که Penetration آن از 350 زیاد باشد.

قیر جامد موارد زیاد استعمال نداشته و قیر نیمه جامد یا اسفالت سمنت ترکیب از اسفالت سخت و نفت غیر قابل فرار بوده که برای تهیه مخلوط گرم فرش کننده (hot mix paving mixture) مورد استفاده قرار میگیرد و یک ماده اساسی برای تهیه قیر مایع محسوب میشود.

این نوع قیر به grade های مختلف  Prime coat تولید میشود که بعدا" ذکر خواهد شد.

 1. سوپرایلویشن چیست ؟ برای اینکه تاثیرات قوه فرار از مرکز و قوه اصتحکاک که باعث منحرف شدن عراده جات از مسیر میگردد از بین برود و پس در گولائی افقی قسمت خارجی سرک نظر به قسمت داخلی آن بلند ساخته می شود یعنی سرک به یک میل عرضانی اعمار می گردد که به نام سوپرایلوشن یاد میگردد .
 2. عرض خط آهن   Track    Gauge     ؟

جواب : فاصله بین سطوح  داخلی دو ریل که  ۱۴  ملی متر پائیین تر از سطوح  فوقانی ریل همانا عرض خط آهن یاد میشود . خط آهن با عرض های متفاوت در جهان موجود است .

عرض خط آهن استندرد e = 1435mm  که اکثر شبکه های راه خط آهن برمنبای این عرض بنا شده است. انحراف مجازی اعظمی در حدود +۱۰  و – ۴ ملی متر است .

عرض خط متریک  e  =  1.0m ویا e = 1.076 m  بوده که معمولآ خط آهن فرعی آهن برا ساس این عرض اعمار میگردد.

. عرض خط آهن کشور ایران e =1435mm      در هند پاکستان e = 1676 mm  

 1. عرض پهن خط آهن e= 1524mm    در روسیه و e= 1672mm   هسپانیا و سایر نقاط بکار رفته است . این عرض اساسآ به دلیل سیاسی ساخته شده اند ورود غیر مجازی قطار های سایر کشور ها جلوگیری به عمل آید . درمنحنی های افقی با شعاع کم تر از 400m   جهت مستریح بودن حرکت وسایط نقلیه ریلی و کاهش ازساییده عراده جات و ریل افزایش عرض خط آهن ضرورت پنداشته میشود .

 

85. مارک کانکریت چگونه تعین وچه معنی دارد؟

مارک کانکریت توسط نمونه های(15*15*15)سانتی متر از کانکری تریزی که درساحه جریان دارد قالب گیری میگردد و بعد از گذشت 28شبانه روز تحت درجه حرارت 27оCو رطوبت %90در لابراتوار هاتحت فشارتوسط ماشین ها حد محکمیت  کانکریت را درفشار وانحنا معین میسازند، حد محکمیت  کانکریت یا درجه سختی آن عبارت از مارک کانکریت است.

 

 1. سلب به چند نوع است از یکدیگر چگونه تفکیک میگردد؟

سلب ها به دو نوع است یک طرفه و دو طرفه هر گاه نسبت طول بر عرض سلب اگر ا ز دو بزرگتر باشد دو طرفه و اگر از دو کوچکتر باشد یک طرفه نامیده میشود.

 

 1. تهداب ها به چند نوع است ؟

تهداب ها به سه نوع است

- تهداب های میخی یا ستونی 2- تهداب های فیته یی3- تهداب های فرشی 1

 

 1. چگونه از یخ زدن کانکریت جلوگیری کرده میتوانیم ؟

- تحت حرارت مناسب (درجه سانتی ګرید27)لازماست برای جلوگیری از میخ زدن کانکریت را میتوان با استفاده مواد(ضدیخ) ویا گرم نگا ه داشتن بدنه ساختمان توسط مواد لازم

 1. مراحل دیزاین ساختمان را تشریح نماید ؟

اولترتیب وتنظیم نمودن سیخ ها در لست های انجینریاول

دوم-ترسیم شیمای تحت دیزایند

سوم-جمع آوری بارهای زنده و مرده بار باد و زلزله

چهارم-تعین مواد لازم و مناسب برای اجزای مختلف ساختمانا

پنجم- دریافت مومنت های انحنایی و قوه های عرض اجزای ساختمان و بیجا شدن ساختمان از حالت اولی سوم

ششم- تعین مارک کانکریت برای اجزای و عناصر ساختمان و دریافت مساحت لازم سیخ ها

 

 1. کدام عناصر ساختمانی قوه افقی وکدام قوه عمودی را متحمل میگردد؟

سلب ها ،پایه ها ،کادر ها،دیوار ها، ربنگ ها قوه های عمودی را متحمل میشود پایه ها گادر ها چوکات کمان تهداب ها قوه های افقی را متحمل میشود

 

91. یک ساختمان در مقابل کدام قوه ها دیزاین میگردد؟

-ساختمان ها در مقابل قوه های افقی و عمودی سنجش میشود.

 

 1. نظر به وزن چند نوع کانکریت وجود دارد؟

نظر به وزن کانکریت به چهار نوع است 1- سبک 2- سبک تر 3- سنگین 4- سنگین تر

 1. بنچ مارک چه است ؟

 یک نقطه ثابت بوده که از ارتفاع آن از سطح اوسط بحر ویاسطح فرض شده دیگری معلوم باشد هر بنج مارک نامی ار خود دارد واز نقطه نظر موقعیت نسبی به نقاط دیگری که اقلآ سه نقطه وصل میگردد تا در صورت لزوم با استفاده از موقعیت سه نقطه متذکره دریافت موقعیت بنچ مارک به آن صورت گرفته بتواند.

 

 1. لیول برای کدام موارد استفاده میگردد؟

لیول جهت دریافت  تفاضل ارتفاعات در تما م ساختمان ها به کار میرود و قابل استفاده میباشد .

 

 1. قطع به چند نوع بوده وبرای چه منظور گرفته میشود؟

قطع به دو نوع است قطع طولی و قطع عرضی ، جهت واضع ساختن عناصر و جزئیات ساختمان در یک تعمیر بکار میرود.

 

 1. دیتایل چه را گویند وبرای چه منظوردر نظر گرفته میشود؟

  دیتایل عبارت از واضع ساختن وآشکار ساختن یک اتصال ویاگره به مقیاس بزرکتررا دیتایل گویند وبه مقایس های10: 1 ،20:1 ،گرفته میشود.

 1. درز هاکه  از لحاظ وظیفوی در یک ساختمان آهن کانکریتی به میان می آیند چند نوع می باشند؟

چهار نوع: 1- درز حرارتی، 2- درز زلزله، 3- درز نشست، 4-  درز انقباض و انبساط.

 

 1. وظایف تیودولیت را شرح دهید؟

برای اندازی گیری های افقی، شاقولی و مسافات کار گرفته می شود.

 1. کمپکشن در سرک سازی چی نقش دارد؟

خلاهای داخل طبقات را کم می سازد، نفوذ پذیری سرک را در مقابل بار کم می سازد و مقاومت سرک را در مقابل وزن وارده بلند می برد.

 1. مقیاس  و نقشه را تعریف نمائید؟

مقیاس عبارت از درجه کوچک ساختن سطح روی زمین را به روی کاغذ  گویند و نقشه عبارت از ترسیم نمودن  تصاویر کوچک شده کره زمین به روی کاغذ با نظر داشت گرویت زمین.

پدیده معماریسوالات انجنیری,سوالات انجنیری ساختمانی,سوالات و جوابات انجنیری,...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 12:44