سوالات انجنیری - بخش دوم

ساخت وبلاگ
چکیده : 1-عمق تهداب گذاری تابع چه است ؟ الف: بار نور ماتیفی        ب:نوعیت تهداب     ج: عمق یخبندی     د:مقا... با عنوان : سوالات انجنیری - بخش دوم بخوانید :

1-عمق تهداب گذاری تابع چه است ؟ 
الف: بار نور ماتیفی        ب:نوعیت تهداب     ج: عمق یخبندی     د:مقاومت نور ماتیفی خاک 
   
2- مساحت تهداب ها تابع چه است؟ 
الف: نوعیت خاک      ب:بار های نورمل     ج:بار های محاسبوی    د: مقاومت نور ماتیفی خاک 
   
3-فیصدی مصاله سمنتی در سنگ کاری چند فیصد است؟ 
الف:18فیصد             ب:28 فیصد                ج:30 فیصد              د:35فیصد 
  
4-عرض سنگ کاری در تهداب چند است؟ 
الف:25سانتی متر        ب:50 سانتی متر       ج:60 سانتی متر      د:75 سانتی متر 
  
5-مقاومت سنگ کاری در محاسبات برای دیزاین چقدر گرفته می شود؟ 
100kg/cm2  د:            70kg/cm2   ج:       50 kg/cm2     ب:           30 kg/cm2    الف:                    
  
6-مخلوط مصاله خشت کاری چند است؟ 
الف:12فیصد                                ب:18 فیصد                    ج:28 فیصد                        د:32 فیصد 
   
 7مقدار مصاله خشت کاری چندفیصد است؟ 
الف:12 فیصد                               ب:18 فیصد                  ج:28 فیصد                         د:32 فیصد 
   
8-دیوار های خشت پخته به عرض 35سانتی متر در صورت دیوار بر دارنده به چه ارتفاع اعمار کرده می توانیم؟ 
الف:2متر                                    ب:2.5 متر                       ج:2.8 متر                          د:  4 متر 
   
9_عرض دیوار های خشتی تابع چه می باشد؟ 
الف:پایه داری دیوار                     ب: بار وارده                    ج:نوعیت خاک                  د:اوضاع جوی 
  
10-یکی از واریانت های تهداب ها در مناطق ریگی چه نوع تهداب می باشد؟ 
الف : فیته یی                           ب:فرشی                         ج: میخی                             د:هیچکدام 
  
11-فیصدی- اعظمی در ترکیب موادسمنت کدام است ؟ 
الف:گچ                               ب:سلیکان                          ج:چونه                            د: المونیم 
  
12-مهمترین خاصیت مصاله سمنتی چه می باشد؟ 
الف:سمنت زیاد                    ب:ریگ پاک                      ج: سمنت تازه                     د:پلاستیکیت 
  
13- دریک مخلوط کانکریت ذرات ریگ به چه اندازه باید باشد؟ 
الف: 5-10ملی متر                               ب:0-7ملی متر                   ج:5-0ملی متر       د:  2-0ملی متر 
   
14-از مخلوط 1:2:4کدام مارک به دست می اید؟ 
الف:مارک100                                      ب:مارک 150                ج:200                   د:250 
  
15-از مخلوط 1:1.5:3کدام مارک به دست می اید؟ 
الف:مارک50                                       ب:مارک75                     ج:مارک200            د:250 
  
16-قشر محافظوی تابع جه می باشد ؟ 
الف مارک کانکریت                ب: اندازه بزرگترین جغل                    ج:قطر سیخ                   د:هیچکدام    
   
17-مقاومت خشت درجه اول در محاسبات به چه اندازه در نظر گرفته میشود؟ 
     80 kg/ cm2          د:      50 kg/ cm2    ج:                30 kg/cm2  ب:                   20 kg/cm2  الف 
  
18-بار های زنده وموقتی در محاسبات چقدر در نظر گرفته می شود؟ 
350 kg/cm                د: 240 kg/cmج:                 310 kg/cm/              ب:35 kg/cmالف: 
   
19-سمنت در یک مخلوط کانکریت چه وظیفه دارد ؟ 
الف مقاومت دهنده                ب:پرکننده                      ج:متراکم کننده                 د:هیچکدام 
   
20بار ها بالای تهداب اهن کانکریتی به زاویه چند درجه عمل می کند؟ 
الف:30درجه                     ب:25درجه                     ج:45درجه                     د:90درجه 
   
21کانکریت در مقابل کدام قوه خوب کار می کند؟ 
 الف:کششی                            ب:برشی                    ج:فشاری                 د:تمام جواب هادرست است 
  
22-حد اصغری تعدادسیخهای سلب در یک متر عبارت است از 
الف: 12عدد                        ب:8عدد                        ج:5عدد                    د:4عدد 
  
23فاصله بین سیخ های سلب تابع چه است ؟ 
الف :ضخامت سلب          ب:قطر سیخ                 ج:مارک کانکریت              د:مساحت سلب 
  
24:سیخ های رخداردارای مقاومت های ذیل میباشد 
 3200kg/cm2 د:             2800kg/cm2   ج:             2400kg/cm2   ب:                            2100kg/cm2 الف:   
  
25-وزن حجمی اهن کانریت چند است؟ 
1.8T/m3الف                                     
  
                           2.4T/m3د:      2.2T/m3 ج:                                         2T/mب:3 
  
  
  
26_گزدمک ویا بست ها در مقابل کدام قوه عمل می کند؟ 
الف :مومنت                  ب:قوه های عرضی                            ج: بار نارملی                 د:هیچکدام
   
27-حد مجاز اعظمی سیخدر یک مقطع چند است؟ 
الف1فیصد                       ب:2فیصد                                 ج:3فیصد                         د:4فیصد 
   
28: قطر گژدمک ها تابع چه است؟ 
الف : بار محاسبوی          ب:مارک کانریت                         ج: قطرسیخ های محاسبوی       د:قطر محافظوی 
   
29-درگادر های مسلسل یا غیر منقطع مقدار کدام قوه ها زیاد می باشد؟ 
الف :مومنت انحنایی         ب:قوه های عرضی                  ج:عکس العمل                         د:مومنت منفی 
   
30-در قوه های عرضی کدام قسمت گادر ها صفر می باشد ؟ 
                           l/2د:                                     l/4ج:                               l/5ب:                               l/10الف: 
  
31-مقار مومنت منفی در کدام قسمت گادر ها یمسلسل اعظمی است؟ 
                                    l/8د:ا                                                                  ج:در اتکا      l/4ب:                  l/2الف:    
  
32-حد مجاز اوسط سیخ ها در کانکریت سیخدار معمولی چند کیلوگرام است؟ 
الف200کیلوگرام        ب:100کیلوگرام               ج80:کیلوگرام                                د:60کیلوگرام 
   
33-در کنسول ها در کدام قسمت سیخ موقعیت داده می شود؟ 
الف:قسمت تحتانی         ب:قسمت فوقانی             ج:در وسط عنصر                             د:هیچکدام
   
34-ارتفاع گادر تابع چه می باشد؟ 
الف :عرض گادر           ب:بار های نورماتیفی                               ج:مارک کانکریت             د:طول گادر 
   
35-سنگ خوب برای ساختمان چه صفات داشته باشد؟ 
الف سفید باشد              ب:دارای مقدار زیاد اهک باشد              ج:در ترکیت ان چونه باشد         د:رنگ سیاه داشته باشد 
  
36در ترکیب ریگ چند فیصد خاک مجاز است؟ 
الف10 فیصد               ب:8 فیصد                                       ج:5فیصد                               د1:فیصد 
   
37حد مجاز قات کردن سیخ ها الی چند درجه است؟ 
الف: 30درجه               ب:45درجه                                   ج:90درجه                          د:175درجه 
   
38-کدام سیخ ها در مقابل درز مایل کار کی کنند؟ 
الف:سیخ ناحیه کششی        ب:سیخ ناحیه فشاری                  ج:سیخ ساختمانی                  د:هیچکدام 
   
39در کمان ها کدام ساحه کششی می باشد؟ 
الف:ساحه بالایی کمان          ب:ساحه پاینی کمان                   ج:دراتکا ها                         د:هیچکدام 
   
40-ضخامت اعظمی پلاستر معمولا چند سانتی می باشد؟ 
الف: 1 سانتی متر                   ب:2 سانتی متر                   ج:2.5 سانتی متر            د:3 سانتی متر 
  
41-کانکریت بعد ازریختاندن به چندروز مراقبت ضرورت دارد ؟ 
الف: 24 شبانه روز            ب:28 شبانه روز                   ج: 14 شبانه روز       د: 10 شبانه روز 
   
42-استفاده ازکدام نوع آب درتهیه کانکریت مجاز است ؟ 
الف: عاری ازمواد عضوی   ب:عاری ازنمکیات و تیزاب ها    ج:آب نوشیدنی   د:تمام جواب ها درست است 
   
43-زمان خوب بعد از تهیه شدن کانکرت الی استفاده چقدر وقت می باشد؟ 
الف:10دقیقه                    ب:3 دقیقه                             ج:15دقیقه                    د:5دقیقه 
   
44-ابعاد پایه ها تابع چه می باشد؟ 
الف :ارتفاع پایه                   ب:مقدار مومنت                   ج:نورم های ساختمانی          د:هیکدام 
   
45ضریب تراکم در خاک ها چند فیصد در نظر گرفته می شود؟ 
الف:3فیصد                         ب:5فیصد                         ج10فیصد 
   
46- مقار اب در کانکریت تابع چه می باشد؟ 
الف مقدار جغل                        ب:مقدار ریگ                    ج:مارک کانکریت                   د:هیکدام 
   
47-عمل قوه ها ی زلزله در کدام عناصر ساختمان زیاد می باشد؟ 
الف : درتهداب ها                 ب:درگادرها                       ج:درسلب ها                        د:درزینه ها 
   
48-عمل قوه های زلزله در پایه ها در کدام قسمت اعظمی می باشد؟ 
  l/3ب:                               l/2الف: 
  
د:قسمت اتصال با گادر                                  l/4ج: 
   
49:در صورتیکه طول سلب 2چند عرض سلب باشد این نوع پوشش ها چه یاد می شود؟ 
الف متکی به اطراف         ب: متکی به یک طرف                       ج:گادری                              د:هیچکدام 
   
50: خشت های استندرد به چه سایز میباشد ؟ 
الف :10*20*5              ب:11*22 *7                       ج:17*10*6                         د:10*20*5 
  

پدیده معماریسوالات انجنیری,سوالات انجنیری ساختمانی,سوالات و جوابات انجنیری,...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 385 تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 12:44