سوالات طرح و دیزاین - بحش سوم

ساخت وبلاگ
چکیده : به خاطر تقلیل بخشیدن قوه های زلزله در تعمیرات کدام نقاط باید مدنظر گرفته شود؟ 1- پلان تعمر باید مغ... با عنوان : سوالات طرح و دیزاین - بحش سوم بخوانید :
 1. به خاطر تقلیل بخشیدن قوه های زلزله در تعمیرات کدام نقاط باید مدنظر گرفته شود؟

1- پلان تعمر باید مغلق نباشد ساده باشد کوشش شود تا طول تعمیر باید کمتر از سه چند عرض ان باشد.

2-چون قوه زلز له تابع کتله است لذا تعمیر باید سبک بوده بخصوص بامهای طبفه بالایی باید تا حد ممکن سبک باشد.

3-پلان های مغلق را توسط درزهای زلز له به پلان ساده تبدیل نمود.

4- در قسمت جایند ها باید تدابیر اضافگی باید مدنظر گرفت.

5- زمین های پرنشیب بخاطر وقوع لغزش و سقوط سنگ ها باید انتخاب نگردد.

6- در محلات پرانه شده و محلاتی که سطح اب های بلند ویا خاک ضعیف یا ریگ میده سست باشد  کوشش شود تعمیر اعمار نگردد ویا تدابیر لازمه گرفته شود.

 1. اجزای مرکبه خاک را شرح دهید؟

در تر کیب خاک سه جز( عناصر ترکیبی یا فاز) شامل می باشد.

1- ذرات جامد سخت منرالی- اسکلیت خاک (دانه)

 1. زمانیکه مایعات در بین نل ها و کانال ها در جریان اند چند نوع ریژیم موجوداست؟

ج- دو نوع 1- رژیم لیمیناری (طبقاتی)   2- ریژیم توربولنتی (مختلط)

 1. مقدار و حجم سنگ و مصالح(سمنت ِ ریگ ِ و اب را  در صورت که اندازه های ذیل دادشده دریافت نماید ؟ 

 M-200                            , W= 70cm  L=600cm        H=130cm

 

 

 

 

Vs1= 6x 0.7x 0.8= 3.36m3     ,     Stone = 3.36 +1.5 =4.8.6m3

Vs2=6x0.5x0.5=     1.5 m3

Mortar= 0.35x4.8=1.68 m3          Mortar= 1.68 m3

 

Mortar =Mark -200

Cement=222x 1.68= 373 Kg

Sand= 1.68 x 1.11 =1.864 m3

Water = 1.68 x 0.23 = 0.386 m3    386 Liter

 

Labors:

 Skilled=4.8 x 0.68 = 3.2 p

Unskilled=4.8 x 1.45 = 7 p

 

 1. در صورت که ارتفاع تعمیر تا 5 منزل باشد عرض درز زلزله چند سانتی متر مد نظر گرفته می شود؟

 

ج- درصورتی که ارتفاع تعمیر تا 5 منزل با شد عرض درز زلزله را 3cm مدنظر می گیرند.

 

 1.  مساحت تهداب ها تابع چه است؟ مساحت تهداب ها تابع مقاومت نورماتیفی خاک می باشد.
 2. مقاومت سنگ کاری در محاسبات برای دیزاین چقدر گرفته می شود؟

50 kg/cm2    

 1. دیوار های خشت پخته به عرض 35سانتی متر در صورت دیوار بر دارنده به چه ارتفاع اعمار کرده می توانیم؟

2.8 متر                           

 1. از مخلوط 1:2:4کدام مارک به دست می اید؟

ب:مارک 150               

 1. قشر محافظوی تابع جه می باشد ؟ تابع قطر سیخ گول.  
 2. مقاومت خشت درجه اول در محاسبات به چه اندازه در نظر گرفته میشود؟

                  30 kg/cm2 

 1. مقاومت سیخ های رخدار دارای چند است؟ ج- دارای مقاومت 2800 کیلوگرام فی سانتی متر مربع میباشد.
 2. در صورتیکه طول سلب 2چند عرض سلب باشد این نوع پوشش ها چه یاد می شوند؟ جواب – پوشش های گادری.
 3.  براي خطوط ريل از كدام نوع ميل ها استفاده ميگردد؟

براي خطوط ريل از ميل هاي طولي و ميل هاي عرضي استفاده مي گردد.

 1.  حد اعظم سرعت ريل مسافر بري بالاي سليپرهاي كانكريتي في ساعت چند كيلومتر تعين گرديده است؟

جواب: حد اعظم سرعت ريل مسافر بري بالاي سليپرهاي كانكريتي في ساعت 250 كيلومتر تعين گرديده است.

 1.  جهت اعمار خطوط آهن در ساحات هموار به چه اندازه كندن كاري نياز است توضيح دهيد؟

جهت اعمار خطوط آهن در ساحات هموار الي 6 متر كندن كاري صورت می گیرد.

 1.  در بند هاي برق، توليد برق  به اساس كدام معيار ها سنجش مي گردد؟

توليد برق نظر به ميل تونل سركوب بالاي توربين،  ،موجوديت آب كافي در كاسه بند و با در نظر داشت دوعامل فوق از مودل هاي توليد برق نظر به هر فصل سال صورت مي گيرد.

 1.  معيار هاي اساسي براي ديزاين سرك كدام ها اند؟

جواب: معيارهاي اساسي براي ديزاين سرك عبارتنداز: 1- كيفيت خاك.2- فشار يا لود عراده جات.3- موضوعات اقليمي 4- هايدرولوجي وغيره.

 1.  مركبات يا اجزاي يك بند برق كدام ها اند؟

مركبات و يا اجزاي يك بند برق عبارتنداز: 1- بند.2- سرريزه.3- تونل سركوب.4- كانال سرريزه.5- قسمت انتهائي كانال.6- پايپ كه آب تحت فشار را به توربين مي رساند.7- توربين خانه برق و سايرساختارها.

 1.  ميزان توليد برق در يك بند برق بستگي به كدام عوامل دارد؟

ميزان توليد برق در بند هاي برق بستگي به عوامل ذيل دارد:

1-      جريان بارنده گي.2- سرازير شدن سيلاب ها در موسم هاي مختلف.3- آبگيرساحه بند.4- سر چشمه بند.5- ساحه سركوب بند.6- ظرفيت ذخيره آب بند.

 1. چند نوع بند از لحاظ شكل وجود دارد توضيح دهيد؟

بند ها از لحاظ شكل به سه نوع است: 1- بند هاي خورد.2- بندهاي متوسط.3- بند هاي بزرگ.

بند هاي كه از 0.5 ميلون متر مكعب الی 10 ميلون متر مكعب ظرفيت ذخيره آب را دارا مي باشد بندهاي خورد، بندهاي كه از 10 الي 60 ميلون متر مكعب ظرفيت ذخيره را دارا مي باشد بندهاي متوسط و بند هاي كه از 60 الي.تالاتر از آن را ظرفيت داشته باشد بندهاي بزرگ  رديف بندي شده است.

 1.  كنترول چيست؟

كنترول عبارت از پروسه است كه مطابقت فعاليت هاي انجام شده را با فعاليت هاي پلانگذاري شده تحت غور قرارميدهد.

 1.  پلان كار چيست؟

جواب: پلان كار عبارت از برنامه ريزي فعاليت هاي كار كنان خدمات ملكي است كه به اساس لايحه وظايف جهت حصول دست اورد متوقعه تنظيم مي گردد.

ويا پلان كار عبارت از تقسيم اوقات تنظيم شده جهت انجام فعاليت ها واستفاده از منابع براي بدست آوردن نتايج ومقاصد يك پروژه ميباشد.

 1. گادر چیست، تعریف نماید؟

 گادر عنصر ساختمانی بوده که بار های خود و بالایی خود را از طریق پایه وتهداب به اساس انتقال میسازد . گادر به دو نوع اساسی و فرعی دسته بندی گردیده و از نگاه مواد  ساختمانی به گادر های آهنکانکریتی ، فلزی و چوبی شناخته شده اند . گادر های آهن کانکریتی تا درازی 18متر  یا کوچکتر از آن ساخته میشوند و گادر های که طول وایه شان از 18متر بزرگتر اند میتوانند فلزی ساخته شوند . گادر ها دارای دو ناحیه فشاری و کششی و سیخ های اساسی در ناحیه کششی انداخته می شوند در حالی که در گادر های با سیخ بندی دوگانه ، سیخ ها در هر دو ناحیه ( کششی و فشاری ) انداخته می شود .

 1. زینه ها و اشکال آنرا معرفی دارید؟

 زینه از چهار قسمت پله،خیز،چوک و مارش تشکیل شده .

  1-  پله زینه عموماً به  شکل استندرد 30 سانتی متر درنظر گرفته میشود .

   2- خیز زینه عموماً به شکل استندرد 15 سانتی متر درنظر گرفته میشود

  3- چو ک زینه باید به انداز ه عرض مارش یا بزرگتر از آن باشد .

  4- مارش زینه عموماً باید از 110 سانتی متر کم نباشد .

یک کارگرد در یک روز چندمتر کندنکاری و چند متر پرکاری میتواند؟

یک کارگرفنی در یک روز دو متر مکعب کندنکاری میکند. یک کارگر در طی یک روز 4 متر مکعب پرکاری مینماید.

منک در کار عملیات پروژه چیست و چی کار را انجام میدهد؟

اندازه منک چوبی 30*30*30 سانتی متر و پیمانه 10 لیتر و یک خریطه سمنت 50 کیلوگرام میباشد.

 

 1. ساختمان را به گونه فشرده تعریف کنید؟

ساختمان کلمه جامع بوده که تمام پدیده های هنری مهندیسی و معماری در اثر تحولات فکری و زحمات جسمانی بشر به منظور رفع احتیاجات جامعه ایجاد میگردد

 1. انواع دیوار استنادی چند نوع ساخته میشود؟

جواب  سوال  -دیوارهای استنادی را میتوان از نگاه مواد ساختمانی آنها به دیوارهای سنگی, خشتی و کانکریتی تقسیم نمود. اما باید یادآور شد در بعضی اوقات جهت احداث دیوارهای استنادی موقت از عناصر فلزی, چوبی هم استفاده میشود.

 1. صرف اجزایی ساختمانی سرک را نوشته کنید؟

1 -  طبقه بستر  Soil Sub grade             

2 - طبقه فرعی تحتانی:    Sub base Course

3 -  طبقه تحتانی           :          Base Course

4 – پو شش سطح  سرک: Wearing Course

 

 

 

 

 

 1. قیر چیست تشریح کنید(BITUMEN)؟

  جواب:  قیر عبارت از موادیست که بعد از تصفیه نفت به دست می آید و مجموعه از هایدروکاربن ها میباشد.

از قیر به شکل خالص و یا ترکیب آن در ساختمان سرک استفاده میشود. قیر انواع مختلف دارد که به اشکال مختلف از آن استفاده میشود. به خاطر اطمینان از کیفیت قیر تست های مختلف بالای آن اجرا میشود. به صورت عموم زمانیکه درجه حرارت محیط از 60 فارنهایت یا 16 درجه سانتی گرید پائین باشد، باید از استعمال قیر و ترکیبات آن خود داری نمود.   قیر نظر به حالت خویش به سه نوع تقسیم شده  که این صنف بندی نظر به تست Penetration در لابراتوار صورت میگیرد:

3.1 جامد (Solid): عبارت از قیر است که Penetration آن از 10 واحد کم باشد.

3.2 نیمه جامد (Semi solid): عبارت از قیر است که Penetration آن از 350 کم باشد.

3.3  مایع (Liquid): عبارت از قیر است که Penetration آن از 350 زیاد باشد.

قیر جامد موارد زیاد استعمال نداشته و قیر نیمه جامد یا اسفالت سمنت ترکیب از اسفالت سخت و نفت غیر قابل فرار بوده که برای تهیه مخلوط گرم فرش کننده (hot mix paving mixture) مورد استفاده قرار میگیرد و یک ماده اساسی برای تهیه قیر مایع محسوب میشود.

این نوع قیر به grade های مختلف  Prime coat تولید میشود که بعدا" ذکر خواهد شد.

 1. سوپرایلویشن چیست ؟ برای اینکه تاثیرات قوه فرار از مرکز و قوه اصتحکاک که باعث منحرف شدن عراده جات از مسیر میگردد از بین برود و پس در گولائی افقی قسمت خارجی سرک نظر به قسمت داخلی آن بلند ساخته می شود یعنی سرک به یک میل عرضانی اعمار می گردد که به نام سوپرایلوشن یاد میگردد .
 2. عرض خط آهن   Track    Gauge     ؟

جواب : فاصله بین سطوح  داخلی دو ریل که  ۱۴  ملی متر پائیین تر از سطوح  فوقانی ریل همانا عرض خط آهن یاد میشود . خط آهن با عرض های متفاوت در جهان موجود است .

عرض خط آهن استندرد e = 1435mm  که اکثر شبکه های راه خط آهن برمنبای این عرض بنا شده است. انحراف مجازی اعظمی در حدود +۱۰  و – ۴ ملی متر است .

عرض خط متریک  e  =  1.0m ویا e = 1.076 m  بوده که معمولآ خط آهن فرعی آهن برا ساس این عرض اعمار میگردد.

. عرض خط آهن کشور ایران e =1435mm      در هند پاکستان e = 1676 mm  

 1. عرض پهن خط آهن e= 1524mm    در روسیه و e= 1672mm   هسپانیا و سایر نقاط بکار رفته است . این عرض اساسآ به دلیل سیاسی ساخته شده اند ورود غیر مجازی قطار های سایر کشور ها جلوگیری به عمل آید . درمنحنی های افقی با شعاع کم تر از 400m   جهت مستریح بودن حرکت وسایط نقلیه ریلی و کاهش ازساییده عراده جات و ریل افزایش عرض خط آهن ضرورت پنداشته میشود .

 

85. مارک کانکریت چگونه تعین وچه معنی دارد؟

مارک کانکریت توسط نمونه های(15*15*15)سانتی متر از کانکری تریزی که درساحه جریان دارد قالب گیری میگردد و بعد از گذشت 28شبانه روز تحت درجه حرارت 27оCو رطوبت %90در لابراتوار هاتحت فشارتوسط ماشین ها حد محکمیت  کانکریت را درفشار وانحنا معین میسازند، حد محکمیت  کانکریت یا درجه سختی آن عبارت از مارک کانکریت است.

 

 1. سلب به چند نوع است از یکدیگر چگونه تفکیک میگردد؟

سلب ها به دو نوع است یک طرفه و دو طرفه هر گاه نسبت طول بر عرض سلب اگر ا ز دو بزرگتر باشد دو طرفه و اگر از دو کوچکتر باشد یک طرفه نامیده میشود.

 

 1. تهداب ها به چند نوع است ؟

تهداب ها به سه نوع است

- تهداب های میخی یا ستونی 2- تهداب های فیته یی3- تهداب های فرشی 1

 

 1. چگونه از یخ زدن کانکریت جلوگیری کرده میتوانیم ؟

- تحت حرارت مناسب (درجه سانتی ګرید27)لازماست برای جلوگیری از میخ زدن کانکریت را میتوان با استفاده مواد(ضدیخ) ویا گرم نگا ه داشتن بدنه ساختمان توسط مواد لازم

 1. مراحل دیزاین ساختمان را تشریح نماید ؟

اولترتیب وتنظیم نمودن سیخ ها در لست های انجینریاول

دوم-ترسیم شیمای تحت دیزایند

سوم-جمع آوری بارهای زنده و مرده بار باد و زلزله

چهارم-تعین مواد لازم و مناسب برای اجزای مختلف ساختمانا

پنجم- دریافت مومنت های انحنایی و قوه های عرض اجزای ساختمان و بیجا شدن ساختمان از حالت اولی سوم

ششم- تعین مارک کانکریت برای اجزای و عناصر ساختمان و دریافت مساحت لازم سیخ ها

 

 1. کدام عناصر ساختمانی قوه افقی وکدام قوه عمودی را متحمل میگردد؟

سلب ها ،پایه ها ،کادر ها،دیوار ها، ربنگ ها قوه های عمودی را متحمل میشود پایه ها گادر ها چوکات کمان تهداب ها قوه های افقی را متحمل میشود

 

91. یک ساختمان در مقابل کدام قوه ها دیزاین میگردد؟

-ساختمان ها در مقابل قوه های افقی و عمودی سنجش میشود.

 

 1. نظر به وزن چند نوع کانکریت وجود دارد؟

نظر به وزن کانکریت به چهار نوع است 1- سبک 2- سبک تر 3- سنگین 4- سنگین تر

 1. بنچ مارک چه است ؟

 یک نقطه ثابت بوده که از ارتفاع آن از سطح اوسط بحر ویاسطح فرض شده دیگری معلوم باشد هر بنج مارک نامی ار خود دارد واز نقطه نظر موقعیت نسبی به نقاط دیگری که اقلآ سه نقطه وصل میگردد تا در صورت لزوم با استفاده از موقعیت سه نقطه متذکره دریافت موقعیت بنچ مارک به آن صورت گرفته بتواند.

 

 1. لیول برای کدام موارد استفاده میگردد؟

لیول جهت دریافت  تفاضل ارتفاعات در تما م ساختمان ها به کار میرود و قابل استفاده میباشد .

 

 1. قطع به چند نوع بوده وبرای چه منظور گرفته میشود؟

قطع به دو نوع است قطع طولی و قطع عرضی ، جهت واضع ساختن عناصر و جزئیات ساختمان در یک تعمیر بکار میرود.

 

 1. دیتایل چه را گویند وبرای چه منظوردر نظر گرفته میشود؟

  دیتایل عبارت از واضع ساختن وآشکار ساختن یک اتصال ویاگره به مقیاس بزرکتررا دیتایل گویند وبه مقایس های10: 1 ،20:1 ،گرفته میشود.

 1. درز هاکه  از لحاظ وظیفوی در یک ساختمان آهن کانکریتی به میان می آیند چند نوع می باشند؟

چهار نوع: 1- درز حرارتی، 2- درز زلزله، 3- درز نشست، 4-  درز انقباض و انبساط.

 

 1. وظایف تیودولیت را شرح دهید؟

برای اندازی گیری های افقی، شاقولی و مسافات کار گرفته می شود.

 1. کمپکشن در سرک سازی چی نقش دارد؟

خلاهای داخل طبقات را کم می سازد، نفوذ پذیری سرک را در مقابل بار کم می سازد و مقاومت سرک را در مقابل وزن وارده بلند می برد.

 1. مقیاس  و نقشه را تعریف نمائید؟

مقیاس عبارت از درجه کوچک ساختن سطح روی زمین را به روی کاغذ  گویند و نقشه عبارت از ترسیم نمودن  تصاویر کوچک شده کره زمین به روی کاغذ با نظر داشت گرویت زمین.

پدیده معماریسوالات طرح ولایت,سوالات گزینش طرح ولایت,سوالات طرح ریزی واحدهای صنعتی,سوالات ازمون طرح ولایت,نمونه سوالات طرح ریزی واحدهای صنعتی,نمونه سوالات طرح کسب و کار,سوالات طرح ولایت کشوری,طرح سوالات و مشکلات درسی,طرح سوالات مصاحبه باز و بسته,نمونه سوالات طرح ولایت کشوری,...
ما را در سایت پدیده معماری دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 12:44